Design thinking – behawioralny aspekt kreowania przedsiębiorczości

  • Leszek Kwieciński Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk Społecznych Instytut Studiów Międzynarodowych
Słowa kluczowe: design thinking, behawioryzm, przedsiębiorczość, kształcenie

Abstrakt

Głównym celem artykułu jest opis możliwości zastosowania metody design thinking w polskiej praktyce edukacyjnej zarówno w odniesieniu do nauczania przedsiębiorczości, jak i zagadnień związanych z przedsiębiorczością akademicką, kierowanych do studentów studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich. Aby zrealizować niniejszy cel zastosowano metodę behawioralną oraz technikę właściwą dla tej metody, czyli obserwację uczestniczącą, mającej charakter jawny, niekontrolowany i czasowy, tj. trwającą 3 miesiące (Chodoubski 2011). Design thinking to metoda, która z jednej strony ma na celu zrozumienie, opisanie potrzeb klienta, a z drugiej strony identyfikację silnych stron potencjalnego przedsiębiorcy. Zarówno strona popytowa, jak i podażowa analizowane i modyfikowane są z perspektywy jednostkowej, a zatem behawioralnej, co ma wpłynąć na jej skuteczność i pewnego rodzaju optymalne dostosowanie do potrzeb obu stron – sprzedającego i kupującego. Metodę tę po raz pierwszy zastosowano na Uniwersytecie Stanforda oraz wśród przedsiębiorstw działających w Dolinie Krzemowej. Od 2012 roku zaczyna być wprowadzana, na razie incydentalnie, do polskiej dydaktyki i praktyki przedsiębiorczości. W artykule przedstawiono wszystkie 5 etapów tej metody z przypisaniem do nich narzędzi oraz celów. Efektem końcowym, swego rodzaju wnioskami, jest próba analizy na ile podejście i specyfika metody stosowanej w innym kontekście kulturowym jest lub może być przydatna w warunkach polskich. Innym elementem analizy będzie próba zdefiniowania kluczowych aspektów procesu design thinking dla wzmacniania postaw przedsiębiorczych, głównie w odniesieniu do nauczania przedsiębiorczości akademickiej.

Biogram autora

Leszek Kwieciński, Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk Społecznych Instytut Studiów Międzynarodowych
Pracownik naukowy w Instytucie Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w kwestiach związanych z polityką innowacyjną, narodowymi systemami innowacji, zarządzaniem sektorem publicznym oraz integracją europejską. Sprawuje funkcje Pełnomocnika Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego ds. innowacyjności i przedsiębiorczości akademickiej oraz opiekuna naukowego Studenckiego Koła Naukowego Integracji europejskiej KIte. Opublikował ponad 80 prac naukowych w języku polskim, jak i językach obcych.

Bibliografia

Babbie E. (2005), Badania społeczne w praktyce, Wydawnictwo PWN, Warszawa, s115-119.

Brown T., Katz B. (2009), Change by design. How design thinking transforms organizations and inspires innovation, Harper Business Publishers, s. 227-253.

Brown T., Wyatt J. (2010), Design Thinking for Social Innovation, Stanford Social Innovation Review, Stanford Graduate School of Business, s. 31-35.

Brzozowski M., (2014), Myślenie projektowe i myślenie strategiczne w rozwoju przedsiębiorstwa, [w:] Zeszyty naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Seria Administracja i Zarządzanie, s. 169-178.

Chodubski A. (2011), Wstęp do badań politologicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, s. 137-139.

Czapiński J. (2015), Stan społeczeństwa obywatelskiego, [w:] Diagnoza społeczna 2015. Warunki i jakość życia Polaków. Raport, J. Czapiński i T. Panek (red.), Wyd. Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa, s. 333-344.

Gawroński H., Seredocha I. (2012), Proces ewaluacji projektu „Wzrost innowacyjności i konkurencyjności elbląskich MŚP poprzez tymczasowe zatrudnienie wysoko wykwalifikowanej kadry”, [w:] Ewaluacja i audyt w projektach, organizacjach i politykach publicznych, Kraków, s. 15.

Mair J., Noboa E. (2010), Przedsiębiorczość społeczna: jak powstaje i kształtuje się zamiar stworzenia przedsięwzięcia z zakresu przedsiębiorczości społecznej, [w:] J. Mair, J. Robinson, K. Hockerts (red.), Współczesna polityka społeczna. Przedsiębiorczość społeczna, tłumaczenie K. Dzięciołowicz, Elipsa, Warszawa, s. 143-147.

Merholz P. (2009), Why Design tkinking won’t save You, Harvard Business Review.

Mini-guide to Goffman’s Frame Analysis, odczyt ze stron: http://mnissen.psy.ku.dk/Undervisning/sojle/miniguide_to_goffman. (20.11.2015).

Norman D. (2015), Design thinking: A Useful Myth, Design Directory, San Diego (www.core77.com).

Plattner H. (2012), Bootcamp Bootleg, Institute of design at the Stanford University, s. 2-5.

Rosińska M. (2010), Przemyśleć u/życie – projektanci, przedmioty, życie społeczne, Wydawnictwo Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana, Warszawa, s. 15-17.

Sanders D. (2006), Behawioryzm, [w:] Teorie i metody w naukach politycznych, D. Marsh, G. Stoker (red.), tłumaczenie J. Tegnerowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 43-60.

Strony internetowe Design School Stanford University: dschool.stanford.edu.

Strona internetowa programu TEPSIE: www.tepsie.eu.

Strony internetowe Uniwersytetu Harvarda: https://cb.hbsp.harvard.edu/

Strona internetowa wortalu design thinking w Polsce: designthinking.pl.

Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 18 grudnia 2006 w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE), Dziennik Urzędowy UE z dnia 30.12.2006, L 394/10, Bruksela.

Opublikowane
2016-11-08
Jak cytować
Kwieciński, L. (2016). Design thinking – behawioralny aspekt kreowania przedsiębiorczości. Horyzonty Wychowania, 15(34), 123-136. Pobrano z https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/554