Internacjonalizacja uczelni wyższych na świecie i jej atrybuty a polska rzeczywistość

  • Magdalena M. Popowska Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii
Słowa kluczowe: internacjonalizacja, szkolnictwo wyższe, uczelnia

Abstrakt

CEL NAUKOWY: Niniejszy artykuł ma na celu omówienie zjawiska internacjonalizacji szkolnictwa wyższego (SW) zarówno w ujęciu międzynarodowym, jak i z perspektywy polskiej. Jest on wynikiem obserwacji procesu internacjonalizacji niejako „od środka” organizacji, ale również w szerszym ujęciu, z perspektywy zewnętrznej.

PROBLEM I METODY BADAWCZE: Znaczenie internacjonalizacji w kontekście szkolnictwa wyższego stale rośnie dzięki wielu czynnikom, w tym wysiłkom promocyjnym na wszystkich możliwych szczeblach instytucjonalnych (lokalnym, regionalnym i krajowym) oraz staraniom samych uczelni. Niniejszy artykuł rozpoczyna się od analizy istniejących wzorców i metod internacjonalizacji, popartych danymi statystycznymi, a kończy analizą stanu procesu internacjonalizacji w polskich instytucjach SW. Podstawowymi metodami badawczymi są przegląd piśmiennictwa i analiza danych statystycznych, jak również dostępnych sprawozdań na temat internacjonalizacji polskich uczelni.

PROCES WYWODU: W niniejszym artykule podjęto próbę zwrócenia uwagi na rosnące wyzwania dotyczące wspierania internacjonalizacji uczelni. Przedstawiono w nim argumenty przemawiające za internacjonalizacją SW, podstawowe jej formy (wymiana studentów i pracowników, podwójne dyplomy etc.) oraz ich zastosowanie w praktyce światowych uczelni. W artykule dokonano charakterystyki stanu internacjonalizacji SW w Polsce oraz wskazano podstawowe działania, które powinny zostać wdrożone, aby dość niska pozycja naszego kraju na rynku edukacji międzynarodowej mogła ulec znaczącej poprawie.

WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Wyniki tej analizy wskazują, że pomimo dotychczasowych wysiłków na rzecz umiędzynarodowienia SW w Polsce brak jest świadomości znaczenia tego aspektu w polskich uczelniach. Dodatkowo, istnieje dysonans pomiędzy autonomicznymi działaniami prowadzonymi przez uczelnie a brakiem zachęt ze strony władz krajowych.

WNIOSKI, INNOWACJE I REKOMENDACJE: Niniejsza praca proponuje kilka istotnych zaleceń dotyczących wzmacniania internacjonalizacji uczelni w Polsce na poziomie mikro i makro. Podczas gdy poziom instytucjonalny wymaga wielu zmian organizacyjnych, w tym aktualizowania strategii, stworzenia sprzyjającego otoczenia i sprawnej komunikacji, władze krajowe powinny podjąć wzmożony wysiłek promocyjny, a także wspierać ten proces na poziomie uczelni na różne sposoby, w tym w formie dotacji finansowych.

Biogram autora

Magdalena M. Popowska, Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii
Dr Magdalena Popowska jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej (PG). Wykłada „Naukę o organizacji” oraz „Przedsiębiorczość”. Przez wiele lat była odpowiedzialna za programy wymiany, podwójnych dyplomów i innych działań nienacjonalizacyjnych. W 2008 została powołana do funkcji prodziekana ds. Międzynarodowych i Współpracy z Otoczeniem. Jej doktorat poświęcony był badaniu porównawczemu dotyczącemu internacjonalizacji MŚP we Francji i w Polsce. Dziś jej badania koncentrują się przede wszystkim na edukacji w zakresie przedsiębiorczości, odpowiedzialnej przedsiębiorczości, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego. Do tej pory brała udział w dwóch projektach badawczych finansowanych ze środków unijnych i była liderem kursu intensywnego w ramach LLP w 2013 r. M. Popowska jest również przedsiębiorcą.

Bibliografia

Altbach, P.G., Reisberg, L. i Rumbley, L.E. (2009). Trends in global higher Education: Tracking an academic revolution. Paris: UNESCO.

Boni, M., Szafraniec, K. i Arak, P. (2011). Młodzi 2011. Warszawa: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

Bracht, O., Engel, C., Janson, C., Over, K., Schomburg, H. i Teichler, U. (2006). The professional value of Erasmus mobility. Kassel/Brussels: International Centre for Higher Education Research, EC.

Education interculturelle et voyages éducatifs. (1956). Bulletin International des Sciences Sociales, vol. 8, no. 4, 589-780.

Carey, K. (2006). College rankings reformed: the case for a new order in higher education, Education Sector Reports no. 19, Washington. Pozyskano z: http://www.issuelab.org/resource/college_rankings_reformed_the_case_for_a_new_order_in_higher_education.

Demograficzne Tsunami, Raport na temat wpływu zmian demograficznych na szkolnictwo wyższe do 2020 r. (2011). Warszawa: Instytut Sokratesa.

Erasmus w Polsce, Polska w Erasmusie. (2012). Warszawa: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

GUS.(2015). Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej. Pozyskano z: www.stat.gov.pl.

Harvey, D. (2003). The New Imperialism. Oxford, UK, New York. Oxford: Oxford

University Press. Joint and Double Degree Programs in the Global Context. (2011). Institute of

International Education, Report on an International Survey. Pozyskano z: http://www.iie.org/EN/Research‑and‑Publications/Publications‑and‑Reports/IIE-Bookstore/Joint‑Degree‑Survey‑Report-2011.

Knight, J. (1999). Internationalization of Higher Education. Quality of Internationalization of Higher Education. Paris: OECD, 13-28.

Knight, J. (2003). Updating the Definition of Internationalization. International Higher Education, vol. 33, 2-3.

Komisja Europejska. (2013a). Europejskie Szkolnictwo Wyższe na Świecie, COM/2013/0499 final. Pozyskano z: http://eur‑lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0499:FIN:PL:PDF.

Komisja Europejska. (2013b). Erasmus programme in 2011-12: the figures explained. Pozyskano z: http://europa.eu/rapid/press‑release_MEMO-13-647_en.htm.

Komisja Europejska. (2014). Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno‑Społecznego i Komitetu Regionów. Pozyskano z: file:///C:/Users/Monika_/Downloads/COM_2014_29_PL_ACTE_f%20(1).pdf.

Komunikat prasowy Komisji Europejskiej z 22.09.2014 r. Pozyskano z: http://europa.eu/rapid/press‑release_IP-14-1025_pl.htm.

Koźmiński, A.K. (2014). Kultura sieci? Kongres Kultury Akademickiej, Kraków 20-22.03.2014. Pozyskano z: http://kongresakademicki.pl/kultura‑sieci‑andrzej‑k‑kozminski.

Kwiek, M. (2010). Integracja europejska a europejska integracja szkolnictwa wyższego. CPP RPS, vol. 17.

Kwiek, M. (2010). Zarządzanie polskim szkolnictwem wyższym w kontekście transformacji zarządzania w szkolnictwie wyższym w Europie. CPP RPS, vol. 15.

Marmolejo, F. (2012). Internationalization of Higher Education: the good, the bad, and the unexpected. Chronicle of Higher Education. Pozyskano z: http://chronicle.com/blogs/worldwise/internationalization‑of‑higher‑education‑the‑good‑the‑bad‑and‑the‑unexpected/27512.

OECD. (2014). Education at a Glance 2014: OECD Indicators. OECD Publishing.Pozyskano z: http://www.oecd.org/edu/Education‑at‑a‑Glance-2014.pdf.

Olechnicka, A., Płoszaj, A., Pander, A. i Wojnar K. (2010). Analiza strategii, modeli działania oraz ścieżek ewolucji wiodących szkół wyższych na świecie. Raport z badania dla Projekt Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza, Akademickie Mazowsze 2030. Warszawa.

Proulx, R. (2007). Higher Education Ranking and Leagues Tables: Lessons Learned from Benchmarking. Higher Education in Europe, vol. 32 (1), 71-82.

Rauhvargers, A. (2013). EUA Report on Rankings. Global University Rankings and their Impact Report II.

Siwińska, B. (2014). Uniwersytet ponad granicami. Internacjonalizacja szkolnictwa wyższego w Polsce i w Niemczech. Warszawa: Warszawa.

Study in Poland, Studenci Zagraniczni w Polsce 2014. (2014). Fundacja Edukacyjna Perspektywy. Szromnik, A. (2014). Uczelnia na zagranicznym rynku edukacyjnym – strategia internacjonalizacji szkoły wyższej. Management and Business Administration. Central Europe, vol. 22/1, 36-59.

Umiędzynarodowienie Szkolnictwa Wyższego. (2015). MNiSW. Pozyskano z: http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci‑ministerstwo/program‑umiedzynarodowienia‑szkolnictwa‑wyzszego.html.

http://ec.europa.eu/education/erasmus‑for‑all/

http://rankings.ft.com/businessschoolrankings/

http://www.dfat.gov.au/about‑us/publications/Pages/trade‑in‑services‑australia.aspx/

http://www.globalhighered.org/branchcampuses.php/

https://www.coursera.org/

Opublikowane
2016-12-19
Jak cytować
Popowska, M. M. (2016). Internacjonalizacja uczelni wyższych na świecie i jej atrybuty a polska rzeczywistość. Horyzonty Wychowania, 15(35), 131-154. Pobrano z https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/604
Dział
Vol. 19, No. 51 (2020): Konferencja EDP 2020