Uwarunkowania zarządzania nieruchomościami publicznych uniwersytetów na przykładzie wybranych krajów UE

  • Małgorzata Rymarzak Uniwersytet Gdański Katedra Inwestycji i Nieruchomości ul. Armii Krajowej 101 81-824 Sopot
Słowa kluczowe: system szkolnictwa wyższego, majątek, struktura własności

Abstrakt

CEL NAUKOWY: Artykuł prezentuje wyniki badań nad uwarunkowaniami za­rządzania nieruchomościami publicznych uniwersytetów. Ich celem była próba przedstawienia różnych rozwiązań przyjętych w wybranych krajach UE odnoś­nie do tytułów prawnych przysługujących uczelniom do nieruchomości, a także form zarządzania nimi.

PROBLEM I METODY BADAWCZE: Do prowadzonych rozważań wykorzy­stano literaturę przedmiotu, niepublikowane raporty komercyjnych firm oraz in­formacje zawarte na stronach internetowych poszczególnych zarządców nieru­chomości uczelnianych.

PROCES WYWODU: Analizie poddano systemy „nieruchomościowe” szkolnictwa wyższego przyjęte w Austrii, Niemczech, Holandii, Wielkiej Brytanii, Szwe­cji oraz Polsce.

WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Wyniki badań wskazują, iż władze uniwer­sytetów publicznych w Europie nie ponoszą takiej samej odpowiedzialności za majątek, którym dysponują. Poszczególne państwa przyjęły własne rozwiązania zarówno w zakresie struktury własnościowej nieruchomości, zasad zarządzania, jak i wynajmu nieruchomości.

WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Niezależnie od wielu różnic wy­stępujących w systemach akademickich państw europejskich można się poku­sić o wymienienie pewnych wspólnych cech. Austriackie, szwedzkie i niemieckie szkoły wyższe nie są właścicielami nieruchomości uczelnianych. Dostarczaniem odpowiedniej dla nich powierzchni na zasadach najmu, a także zarządzaniem majątkiem zajmują się specjalnie powołane do tego celu spółki. Z kolei w Holan­dii, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii oraz Polsce uczelnie posiadają różne tytuły praw­ne do nieruchomości i zarządzają posiadanymi zasobami.

Biogram autora

Małgorzata Rymarzak, Uniwersytet Gdański Katedra Inwestycji i Nieruchomości ul. Armii Krajowej 101 81-824 Sopot
Małgorzata Rymarzak, doktor nauk ekonomicznych od 2008 roku. Pracuje na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie zatrudniona jest na stanowisku adiunkt i pełni funkcję kierownika studiów podyplomowych Zarządzanie nieruchomościami i projektami deweloperskimi. Autorka i współautorka ponad 30 artykułów w recenzowanych czasopismach krajowych oraz 1 monografii.  Redaktor naukowy 2 prac zbiorowych przygotowanych jako podręczniki akademickie. Uczestnik wielu konferencji naukowych, warsztatów i seminariów poświęconych szeroko rozumianemu rynkowi nieruchomości. W latach 2009 – 2011 roku brała udział w szkoleniach z cyklu Certified Commercial Investment Member (CCIM) organizowanych przez Polską Federację Rynku Nieruchomości w oparciu o porozumienie podpisane z Instytutem CCIM w Chicago. Swoją wiedzę pogłębiła także na studiach podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości, zarządzania nieruchomościami oraz finansów i rachunkowości.

Bibliografia

Akademiska Hus. (2014). Organisation. Göteborg: Akademiska Hus. Pozy¬skano z: http://www.akademiskahus.se/en/about us/organisation/ (dostęp: 18.02.2016).

AUDE. (2016). About AUDE: Loughborough: Association of University Directors of Estates. Pozyskano z: http://www.aude.ac.uk/about/ (dostęp: 18.02.2016).

BIG. (2016). Über uns. Wien: Bundesimmobiliengesellschaft. Pozyskano z: http:// www.big.at/ueber uns/ (dostęp: 18.02.2016).

Boys, J. (2011). Towards Creative Learning Spaces. Re thinking the Architecture of Post compulsory Education. London: Routledge, London.

Ćwiąkała Małys, A. (2010). Pomiar efektywności procesu kształcenia w pub¬licznym szkolnictwie akademickim. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

de Vries, J.C., de Jonge, H. i van der Voordt, T.J.M. (2008).

Impact of Real Esta¬te Interventions on Organisational Performance. Journal of Corporate Real Estate, vol. 10, no. 3, 208-223.

den Heijer, A. (2011). Managing the University Campus. Information to Support Real Estate Decisions. Delft: Eburon Academic Publishers.

Expanding private higher education: Key issues for the 2015 Parliament. (2015). Parliament. Pozyskano z: http://www.parliament.uk/business/publications/ research/key issues parliament-2015/education/higher education/ (dostęp: 18.02.2016).

Facts and Figures of the Spanish University System. (2010). Ministry of Education. Pozyskano z: http://www.mecd.gob.es/dms static/bb372186-a6f4-4897-b326-e70dede6ff40/2012-datos y cifras ingles version-20-04-11-pdf.pdf (dostęp: 18.02.2016).

Haynes, B.P. i Nunnington, N. (2010). Corporate Real Estate Asset Management. Strategy and implementation. Oxford: EG Books.

Higher Education in Germany. (2015). The German Rectors’ Conference/Hoch¬schulrektorenkonferenz (HRK). Pozyskano z: https://www.hrk.de/activities/ higher education system/ (dostęp: 18.02.2016).

Higher Education Institutions (HEIs). (2015). Swedish Higher Education Authority. Pozyskano z: http://english.uka.se/higher education system/higher education institutions.html (dostęp: 18.02.2016).

Higher Education Institutions 2014/2015. (2014). OEAD. Pozyskano z: https:// www.oead.at/fileadmin/oead_zentrale/ueber_den_oead/publikationen/pdf/ higher_education/web_high_edu.pdf (dostęp: 18.02.2016).

Jones, K. i White, A.D. (2008). RICS Public Sector. Asset Management Gu¬idelines. A guide to best practice. RICS. Pozyskano z: http://www.lorenz immobilien.net/documents/RICS_Public_Sector_Asset_Management.pdf (dostęp: 12.12.2014).

Kaganova, O. (2012). Guidebook on real property asset management for local governments. Urban Institute Center on International Development and Governance. Pozyskano z: http://www.urban.org/sites/default/files/alfresco/ publication pdfs/412531-Guidebook on Real Property Asset Management for Local Governments.PDF (dostęp: 12.12.2014).

Kamarulzaman, N., Saleh, A.A., Hashim, S.Z., Hashim, H. i Abdul Ghani, A.A. (2011). An Overview of the Influence of Physical Office Environments Towards Employee. Procedia Engineering, vol. 20, 262-268.

Liow, K. i Nappi Choulet, I. (2008). A Combined Perspective of Corporate Real Estate. Journal of Corporate Real Estate, vol. 10, issue 1, 54-67.

Marmot, A. (2014). Managing the Campus. Facility Management and Design, the Student Experience and University Effectiveness. W: P. Temple (ed.), The Physical University. Contours of space and place in higher education. London: Routledge.

Phelps, A. (2010). Rationale, Practice and Outcomes in Municipal Property Asset Management. Journal of Corporate Real Estate, vol. 12, issue 3, 157-174.

Roulac, S. (2001). Corporate Property strategy is Integral to Corporate Business Strategy. Journal of Real Estate Research, vol. 22, no. 1/2, 188-197.

Rymarzak, M. i Trojanowski, D. (2015). Asset Management Determinants of Po¬lish Universities. Journal of Corporate Real Estate, vol. 17, issue 3, 178-197.

Thieme, J.K. (2009). Szkolnictwo wyższe. Wyzwania XXI wieku. Polska, Europa, USA. Warszawa: Difin.

University Property Management Organisations’ Role in the National Property Markets, Benchmarking Nordic University Property Management. (2009). KTI & IPD (raport niepublikowany).

Weatherhead, M. (1997). Real Estate in Corporate Strategy. Southport: Palgrave Macmillan.

Wider European Study. Benchmarking Nordic University Property Management. (2009). KTI & IPD (raport niepublikowany).

Wykaz uczelni publicznych. (2016). Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Pozyskano z: http://www.nauka.gov.pl/uczelnie publiczne/ (dostęp: 18.02.2016).

Opublikowane
2016-12-19
Jak cytować
Rymarzak, M. (2016). Uwarunkowania zarządzania nieruchomościami publicznych uniwersytetów na przykładzie wybranych krajów UE. Horyzonty Wychowania, 15(35), 233-246. Pobrano z https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/615
Dział
Vol. 19, No. 51 (2020): Konferencja EDP 2020