Badanie postaw przedsiębiorczych studentów – wybrane aspekty teoretyczne i empiryczne

  • Teresa Łuczka Politechnika Poznańska Wydział Inżynierii Zarządzania Katedra Przedsiębiorczości i Komunikacji w Biznesie
  • Małgorzata Rembiasz Politechnika Poznańska Wydział Inżynierii Zarządzania Katedra Przedsiębiorczości i Komunikacji w Biznesie
Słowa kluczowe: przedsiębiorczość, przedsiębiorczość akademicka, edukacja w zakresie przedsiębiorczości, edukacja ekonomiczna, postawy przedsiębiorcze studentów

Abstrakt

CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest przedstawienie - na tle ogólnych rozważań o istocie, roli i rodzajach przedsiębiorczości - wybranych teoretycznych aspektów postaw przedsiębiorczych studentów oraz prezentacja wyników badań własnych w tym obszarze.

PROBLEM I METODY BADAWCZE: Podstawowym problemem naukowym publikacji jest ocena poglądów i opinii studentów w związku z istotą przedsiębiorczości i postawami przedsiębiorczymi. Przedstawione badania empiryczne mają charakter dynamiczny i stanowią kontynuację badań przeprowadzonych w 2010 roku w wybranych uczelniach w Wielkopolsce. Badania zostały zrealizowane metodą ilościową z wykorzystaniem ankiety audytoryjnej.

PROCES WYWODU: Wywód składa się z dwóch zasadniczych elementów. W części pierwszej scharakteryzowano wybrane definicje i klasyfikacje przedsiębiorczości oraz wskazano związek między zamiarem bycia samodzielnym a intencją przedsiębiorczą. W drugiej części przedstawiono wyniki badań własnych przeprowadzonych wśród studentów wybranych wielkopolskich uczelni  w zakresie ich  postaw przedsiębiorczości.

WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Przeprowadzone badania empiryczne dowiodły, że studenci wykazują dość silne postawy przedsiębiorcze: 68,8% studentek i 59% studentów pierwszego roku oraz 64,9% studentek i 70% studentów trzeciego roku określało siebie jako osoby przedsiębiorcze. Taka postawa nie przekładała się jednak na zamiar założenia własnej firmy: 50,1% studentek i 38,5% studentów pierwszego roku planowało założyć własną firmę, a 2,6% studentów już ją posiadało, ponadto 2,7% studentek i 8,8% studentów trzeciego roku prowadziło już własną firmę, a 37,9% studentek i 47% studentów miało zamiar ją założyć w bliższej lub dalszej przyszłości. Ankietowani wysoko ocenili takie cechy przedsiębiorcy jak: umiejętności organizacyjne, pewność siebie, kreatywność, ambicję i motywację do osiągania swoich celów oraz umiejętność zarządzania ludźmi i działania w zespole. Badani w bardzo różny sposób pojmowali istotę przedsiębiorczości: niektórzy wiązali ją głównie z prowadzeniem firmy i działalnością o charakterze zarobkowym, a inni traktowali je jako zespół cech charakteru. Potwierdza to złożoność zjawiska przedsiębiorczości we współczesnej gospodarce.

WNIOSKI, INNOWACJE I REKOMENDACJE: Kształtowanie postaw przedsiębiorczych od najmłodszych lat należy traktować jako niezbędny element wychowania warunkujący rozwój społeczeństwa potrafiącego funkcjonować w gospodarce opartej na wiedzy. Ze względów ekonomicznych i społecznych państwo formułować politykę na rzecz rozwijania postaw przedsiębiorczych i w związku z tym uruchomić mechanizmy sprzyjające realizowaniu ich, zwłaszcza wśród. studentów i absolwentów szkół wyższych.

Bibliografia

Bławat F., (2003), Przedsiębiorca w teorii i przedsiębiorczości i praktyce małych firm, Gdań-skie Towarzystwo Naukowe, Seria Monografie, 106, Gdańsk.

Bławat F., (2004), Przetrwanie i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, Wyd. SPG, Gdańsk.

Buchta K., Jakubiak M., (2014), Determinanty postaw przedsiębiorczych jako element inno-wacyjności, Zeszyty Naukowe WSEI, seria: Ekonomia, 9 (2), 167-179.

Dąbrowska K., Skowron M., (2015), Porównanie postaw przedsiębiorczych studentów stu-diów ekonomicznych, społecznych i humanistycznych , Annales. Etyka w życiu gospodarczym, 18, (3), 121-131.

Drucker P.,(1992), Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa.

Gartner, W.B., (1988). 'Who is an Entrepreneur? Is the Wrong Question, American Journal of Small Business (Spring), 11-32.

Global Entrepreneurship Monitor. Polska. Raport z badań 2013, PARP, 2014, Warszawa.

Kwieciński L., Młodzińska-Granek A., (2014), Academic Entrepreneurship in the Humanities and Social Sciences: Research Conducted among Students of Wroclaw University, Horyzonty Wychowania, 13, ( 26).

Łuczka T., (2007), Bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, w: T. Łucz-ka, (red.), Małe i średnie przedsiębiorstwa. Szkice o współczesnej przedsiębiorczości, Wyd. II , Wyd. Polit. Poznańskiej, Poznań, 29-40.

Łuczka T., Przybysz J., (2010), Postawy studentów wobec przedsiębiorczości, w: Rozwój przedsiębiorczości w gospodarce rynkowej, J. Grzywacz, S. Kowalski (red.), Wyd. PWSZ w Płocku, 43-55.

Marszałek A., (2012), Analiza postaw przedsiębiorczych wśród studentów, e-mentor.edu.pl, 3 (45), SGH, Warszawa.

Okoń-Horodyńska E, (2008), Edukacja dla innowacji (czy tylko wybrani skazani są na sukces innowacyjny?), Nauka i Szkolnictwo Wyższe, 1(31), 34-54.

Peters M., Sigl C., Strobl A, (2007), Die Einstellung zum Unternehmertum aus Sicht zukünf-tiger Universitätsabsolventen, Zeitschrift für KMU und Entrepreneurship, 4, 291-308.

Piecuch, T. (2010). Przedsiębiorczość. Podstawy teoretyczne. Warszawa: C. H. Beck.

Piróg D., (2014), Uwarunkowania przedsiębiorczości absolwentów szkół wyższych: założenia teoretyczne i stan rzeczywisty, Przedsiębiorczość – Edukacja, 10, 306-315.

Poznańska K.,(2014), Przedsiębiorczość akademicka – cechy i znaczenie w gospodarce świa-towej i polskiej, w: T. Kraśnicka( red.), Innowacyjność współczesnych organizacji. Kierunki i wyniki badań. [ II]., Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 164-172.

Rembiasz M., (2014), Dojrzała przedsiębiorczość - wybrane problemy, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 799, Ekonomiczne problemy usług. 111, 165-174.

Roszkowska-Mądra B., Parfieniuk A., Studnicki M., (2014), Poglądy młodzieży akademickiej studiów ekonomicznych o przedsiębiorczości i determinantach jej rozwoju, Optimum, Studia Ekonomiczne, 6 (72), 217-235,

Siemieniak P., (2015), Wybrane problemy przedsiębiorczości kobiet w Wielkopolsce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 848, Ekonomiczne problemy usług ,116, s. 169-179.

Timmons, J., (1999), New Venture Creation. Entrepreneurship for the 21st Century – 5th Edition: Irwin/McGraw-Hill.

Wach K., (2014), Edukacja dla przedsiębiorczości: pomiędzy przedsiębiorczą pedagogiką a edukacją ekonomiczną i biznesową, Horyzonty Wychowania, 13, (28), 11-31.

Wach K., (2015), Środowisko biznesu rodzinnego jako stymulanta intencji przedsiębiorczych młodzieży akademickiej, Przedsiębiorczość i zarządzanie, XVI, ( 7,[III]), 25–40.

Wasilczuk J. (2014), Przedsiębiorcy 55+, czy wiek ma znaczenie?, Zeszyty Naukowe Uniwer-sytetu Szczecińskiego,799. Ekonomiczne problemy usług, 111, 196-206.

Więcek-Janka, E. (2013), Wiodące wartości w zarządzaniu przedsiębiorstwami rodzinnymi, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań.

http://ec.europa.eu/education/policy/vocational-policy/doc/brugescom_pl.pdf

Opublikowane
2016-11-08
Jak cytować
Łuczka, T., & Rembiasz, M. (2016). Badanie postaw przedsiębiorczych studentów – wybrane aspekty teoretyczne i empiryczne. Horyzonty Wychowania, 15(34), 27-47. Pobrano z https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/754