Aktorzy rozwoju gospodarczego jako wytwór odziaływań socjalizacyjnych systemu społecznego

  • Magdalena Maria Zdun Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Słowa kluczowe: rozwój, przedsiębiorczość, socjalizacja, uniwersytet

Abstrakt

CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest określenie społeczno-kulturowych uwarunkowań zaangażowania jednostki w proces rozwoju gospodarczego, wraz z wyeksponowaniem odziaływań socjalizacyjnych systemu społecznego na aktorów społecznych.

PROBLEM I METODY BADAWCZE: Diagnoza socjalizacyjnych odziaływań przebiegać będzie w dwóch etapach: konceptualnym i empirycznym. W pierwszym z wymienionych metodą analizy jest dyskusja pojęć i koncepcji, w drugim – studium przypadku (analiza biografii w kontekście historyczno-kulturowym oraz pojęć habitusu i roli społecznej).

PROCES WYWODU: Kluczową kategorią w niniejszej analizie jest pojęcie rozwoju gospodarczego, które przedstawione zostanie wielo-paradygmatycznie, zarówno w odniesieniu do koncepcji ewolucyjnych, modernizacyjnych, jak i dialektycznych. „Rozwój gospodarczy” daje się rozpoznać jako proces osadzony w przestrzeni międzyludzkiej, dzieło aktorów społecznych, funkcjonujących w ramach systemu społecznego. Koncepcja na temat mocy socjalizacyjnej systemu przeanalizowana zostaje w odniesieniu do klasycznych już koncepcji Hagena, McClellanda, Kochanowicza, czy Hryniewicza oraz przy w kontekście przywołanej biografii, stanowiącej studium przypadku.

WYNIKI ANZLIZY NAUKOWEJ: Rozwój gospodarczy daje się ostatecznie poznać jako proces społecznie i aksjologicznie zakorzeniony. Aktorzy procesu to zaś wytwór kultury, historii i relacji społecznych, w których uczestniczą. Konstatacja ta pozwala jednocześnie zadać pytanie o rolę uniwersytetu i szkolnictwa w kształtowaniu postaw przedsiębiorczych.  

WNIOSKI, INNWACJE, REKOMENDACJE: Ostatecznym wnioskiem i rekomendacją jest wyznaczenie doniosłej roli współczesnego uniwersytetu w formowaniu duch gospodarczej inicjatywy. 

Biogram autora

Magdalena Maria Zdun, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Magdalena Zdun – doktor socjologii, adiunkt w Katedrze Gospodarki Regionalnej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Doktoryzowała się w 2014 roku w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na podstawie pracy: „Społeczno-kulturowe uwarunkowania innowacji technologicznych”. Jest autorem kilkunastu artykułów z zakresu socjologii gospodarki i kultury. Interesuje się teorią innowacyjności oraz etyką społeczno-gospodarczą. W roku 2017 otrzymała Nagrodę im. Anieli hrabiny Polyulickiej za wybitne osiągnięcia wpisujące się w idee chrześcijańskiego humanizmu. 

Bibliografia

Barnett, H. (1956). Innovation: The Basis of Cultural Change. New York: McGraw-Hill.

Basáñez, M.E. i Inglehart, R. (2016). A World of Three Cultures: Honor, Achievement and Joy. Oxford: Oxford University Press.

Eisenstadt, S. (2009). Utopia i nowoczesność. Porównawcza analiza cywilizacji. Warszawa: Oficyna Wydawnicza.

Elias, N. (2006). Przymus społeczny jako przymus wewnętrzny. W: K. Jasińska-Kania, L.M. Nijakowski, J. Szacki i M. Ziółkowski (red.), Współczesne teorie socjologiczne. Warszawa: Scholar, 1068‑1082.

Fromm, E. i Maccoby, M. (1970). A Social Charakter in Mexican Village. A Socio- Psychoanalytic Study. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall, Inc.

Grandona, M. (2003). Kulturowa typologia rozwoju gospodarczego. W: L.E. Harrison i S.P. Huntington (red.), Kultura ma znaczenie. Jak wartości wpływają na rozwój społeczeństw. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka, 101‑116.

Hagen, E. (1962). On the Theory of Social Change. How Economic Growth Begins. Homewood, Illinois: The Dorsey Press. INC.

Hryniewicz, J. (2000). Endo- i egzogenne czynniki rozwoju gospodarczego gmin i regionów. Studia Regionalne i Lokalne, nr 2(2), 53‑77.

Hryniewicz, J. (2004). Polityczny i kulturowy kontekst rozwoju gospodarczego. Warszawa: Scholar.

Hryniewicz, J. (2012). Gospodarka i osobowość w epoce przełomu postindustrialnego. Studia Socjologiczne, 2(205), 81‑100.

Inglehart, R. (2003). Kultura a demokracja. W: L.E. Harrison i S.P. Huntington (red.), Kultura ma znaczenie. Jak wartości wpływają na rozwój społeczeństw. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka, 146‑168.

Kochanowicz, J. (2010). Duch kapitalizmu na polskiej peryferii: perspektywa historyczna. W: J. Kochanowicz i M. Marody (red.), Kultura i gospodarka. Warszawa: Scholar, 21‑51.

Kozielecki, J. (2002). Transgresja i kultura. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.

Krzysztofek, K. i Szczepański, M.S. (2002). Zrozumieć rozwój. Od społeczeństw tradycyjnych do informacyjnych. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

McClelland, D. (1961). The Achieving Society. Princeton: Van Nostrand, New York.

McClelland, D. (1973). Business Drive and National Achievements. Social change. Sources, Patterns, and Consequences, red. E. Etzioni-Halevy i A. Etzioni. New York: Basic Books, INC. Publishers, 161‑174.

Ogburn, W.F. (1964). On Culture and Social Change. Selected papers. Edited and with an Introduction by Otis Dudley Duncan. Chicago: University Press Chicago.

Parsons, T. (1969). Struktura społeczna a osobowość. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.

Parsons, T. (1971). The Systems of Modern Societies. Englewood Cliffs: Prentice Hall.

Sombart, W. (2010). Żydzi i życie gospodarcze. Warszawa: IFiS PAN.

Spencer, H. (1972). On Social Evolution. Chicago: University of Chicago Press.

Stróżewski, W. (1992). W kręgu wartości. Kraków: Znak.

Szacki, J. (2012). Historia myśli socjologicznej. Wydanie nowe. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Sztompka, P. (2010). Socjologia zmian społecznych. Kraków: Znak.

Wach, K. (2016). Edukacja w zakresie przedsiębiorczości: potencjał dydaktyczny polskich uniwersytetów.

Horyzonty Wychowania, 15(35), 11‑28.

Weber, M. (1994). Etyka protestancka a duch kapitalizmu. Lublin: Wydawnictwo TEST.

Zdun, M. (2016). Przedsiębiorczość aksjologicznie uwarunkowana jako wyzwanie dla uniwersytetu. Horyzonty Wychowania, 15(35), 267‑282.

Znaniecki, F. (1998). Wstęp do socjologii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Żor, A. (2011). Kronenberg. Dzieje fortuny. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Opublikowane
2018-09-03
Jak cytować
Zdun, M. M. (2018). Aktorzy rozwoju gospodarczego jako wytwór odziaływań socjalizacyjnych systemu społecznego. Horyzonty Wychowania, 17(41), 261-270. Pobrano z https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1494