Zarządzanie talentami w firmach rodzinnych

  • Jan Klimek Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie

Abstrakt

CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest prezentacja k oncepcji zarządzania talentami oraz ocena jejprzydatności w zarządzaniu firmami rodzinnymi.


PROBLEM I METODY BADAWCZE: Artykuł stanowi próbę poszukiwania odpowiedzi na pytanie,czy z punktu  widzenia menedżera/właściciela firmy rodzinnej zarządzanie talentami stanowi istotny
obszar decyzji menedżerskich. Wykorzystano w  nim metodę analizy piśmiennictwa oraz doniesieńnaukowych dotyczących badań firm rodzinnych.


PROCES WYWODU: Artykuł składa się z dwóch części. W pierwszej zaprezentowano rozważanianatury teoret ycznej, w ramach których zdefiniowano istotę zarządzania talentami oraz zidentyfikowano
korzyści płynące z wdrożenia koncepcji zarządzania talentami. W drugiej części przybliżonowyniki bada ń, które stanowią uzasadnienie potrzeby wdrożenia profesjonalnego podejścia do zarządzania
talentami w firmach rodzinnych.


WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Zarządzanie talentami kojarzone jest z praktyką zarządzania zasobami ludzkim i w korporacjach międzynarodowych. Wdrożenie tej koncepcji stanowi potencjalneźródło korzyści dla firmy. Są to m.in. wzrost skuteczności i efektywności w działalności operacyjnej,wzrost rozpoznawalności na rynku pracy, zdolność do rozwoju kluczowych kompetencji. W warunkachrosnących kosztów pracy oraz nasilonej rywalizacji o pracownika zarządzanie talentami uznajesię za konieczność. Zważywszy na ograniczone zasoby kapitałowe i ludzkie, jakimi dysponują firmyrodzinne, koncepcja zarządzania talentami nabiera w tym przypadku szczególnego znaczenia.


WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Zarządzanie talentami należy traktować jako niezbędny
element zarządzania firmą rodzinną. Umiejętne wykorzystanie talentów sprzyja kształtowaniupotencjału innowacyjności biznesu rodzinnego oraz budowaniu przewagi jakościowej nad rywalam i rynkowymi. Warunkuje zatem funkcjonowanie firmy rodzinnej na rynkach zdominowanych
przez firmy międzynarodowe.

Bibliografia

Adamiecki, K. (1932). Zastosowanie nauki kierownictwa (organizacji) w życiu gospodarczym. Przegląd Organizacji, 1.

Cannon, J.A. i McGee, R. (2012). Zarządzanie talentami i planowanie ścieżek karier. Zestaw narzędzi. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Zarz%C4%85dzanie_talentami#Podstawowe_warunki_skuteczno.

C5.9Bci_systemu_zarz.C4.85dzania_talentami.

https://www.rtck.pl/rob-to-co-kochasz-odkryj-swoje-talenty-on-line.

Huk, K. (2015). Programy zarządzania talentami a strategie przedsiębiorstwa w dobie kryzysu. W: J. Witkowski i A. Skowrońska A. (red. nauk.), Strategie i logistyka w warunkach kryzysu. Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 382. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Ingram, T. (red.). (2011). Zarządzanie talentami. Teoria dla praktyki zarządzania zasobami ludzkimi. Warszawa: PWE.

Listwan, T. (2005). Zarządzanie talentami – wyzwanie współczesnych organizacji. W: S. Borkowska (red.), Zarządzanie talentami. Warszawa: IPiSS.

Oleksa, K. (2015). Zarządzanie talentami – jak w XXI wieku motywować i utrzymać w organizacji utalentowanych pracowników. W: A. Springer (red. nauk.), Talent jako czynnik sukcesu organizacji, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, t. 60, nr 3. Poznań: Wydawnictwo

Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.

Pochopień, J. (2011). Zarządzanie talentami. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 91.

Pocztowski, A. (red.). (2008). Zarządzanie talentami w organizacji. Kraków: Oficyna Wolters Kluwer Business.

Praktyki w zarządzaniu talentami w Polsce. (2015). Raport z badania House of Skills. Pozyskano z: https://www.weknowhow.pl/wp-content/uploads/2016/02/Raport-Praktyki-w-zarz%C4%85dzaniu-talentami-w-Polsce_final_01.02.2016.pdf.

Springer, A. i Hadryś-Nowak, A. (2016). Wyzwania związane z zarządzaniem talentami – porównanie firm rodzinnych i nierodzinnych. E-mentor, 3(65).

Tabor, J. (2008). Programy rozwojowe – jak kształcić talent w organizacjach. E-mentor, 5(27).

Zarządzanie talentami. Pozyskano z:https://www.governica.com/Zarz%C4%85dzanie _talentami.

Zarządzanie talentami, czyli jak zatrzymać pracownika w małej firmie?, Akademia PARP. Pozyskano

z: http://www.focus.pl/artykul/zarzadzanie-talentami-czyli-jak-zatrzymac-pracownika-w-malej-firmie.

Zawiślińska, D., Rodzinne firmy zamknięte na nowości. Pozyskano z: https://www.pb.pl/

rodzinne-firmy-zamkniete-na-nowosci-854542.

Zespół Gamma. Model mocnych stron wg Gallupa. Pozyskano z: http://www.projektgamma.pl/pdf/Model_mocnych_stron_wg_Gallupa.pdf.

Opublikowane
2018-09-03
Jak cytować
Klimek, J. (2018). Zarządzanie talentami w firmach rodzinnych. Horyzonty Wychowania, 17(41), 251-260. Pobrano z https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1506