MOOCs jako otwarte zasoby edukacyjne wspierające edukację dla przedsiębiorczości

Słowa kluczowe: MOOC, e-learning, edukacja dla przedsiębiorczości, otwarte zasoby edukacyjne

Abstrakt

CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest ukazanie otwartych zasobów edukacyjnych w formie platform MOOC jako instrumentu wspierającego edukację dla przedsiębiorczości.

PROBLEM I METODY BADAWCZE: Aby zrealizować postawiony cel wybrano takie metody badawcze, jak (i) studia literaturowe, (ii) kwerenda internetowa, (iii) studia przypadków.

PROCES WYWODU: Wywód zaprezentowany w niniejszym artkule usystematyzowano w dwóch częściach.  Po pierwsze, przedstawiono teoretyczne podstawy otwartych zasobów edukacyjnych i platform MOOC, zwłaszcza stosowanej terminologii. Po drugie, na podstawie własnej kwerendy zaprezentowano i omówiono potencjał wybranych, ważniejszych platform MOOC w Polsce i na świecie.

WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Platformy MOOC są świetnym narzędziem do przekazywania wiedzy i nabywania nowych umiejętności. Tego typu rozwiązania w pełni odpowiadają współczesnym studentom, głownie z pokolenia millenialsów, czy młodszych, dla których świat cyfrowy jest naturalnym środowiskiem pracy. Na świecie dominują cztery najbardziej popularne platformy, a są to edX, Coursera, FutureLearn, czy Udacity.

WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Istnieje pilna potrzeba promowania wykorzystania otwartych zasobów edukacyjnych i platform MOOC przez polskie uczelnie, zwłaszcza zaoferowania kursów w języku polskim nie tylko dla polskich platformach, ale np. na platformie edX.

Bibliografia

Abramek, E., & Pańkowska, M. (2016). Ocena możliwości implementacji MOOCs. Horyzonty Wychowania, 15(34), 263-281.

Baran, G., & Bąk, J. (2015). Przełomowe innowacje jako sposób rozwoju uniwersyteckiej przedsiębiorczości na przykładzie masowych otwartych kursów online MOOC. International Entrepreneurship | Przedsiębiorczość Międzynarodowa, 2(1), 9-19.

Bigos, K. (2019). Skłonność studentów do podejmowania działalności gospodarczej w zależności od wielkości miasta pochodzenia. Horyzonty Wychowania, 17(43), 61-71.

Clarke, T. (2013). The advance of the MOOCs (massive open online courses): The impending globalisation of business education?. Education + Training, 55(4/5), 403-413.

Farrow, R. (2018). MOOC and the workplace: key support elements in digital lifelong learning. In: K. Wach & M. Maciejewski (Eds.), International Entrepreneurship as the Bridge between International Economics and International Business: Conference Proceedings of the 9th ENTRE Conference – 5th AIB-CEE Chapter Annual Conference. Kraków: Cracow University of Economics.

Głodowska, A. (2017). Level of Education and Economic Growth in the Member States of the European Union: A Comparative Analysis. Horyzonty Wychowania, 16(37), 105-118.

Głodowska, A. (2018). Gender Differences in Educational Attainment: The Evidence from the European Union Countries. Horyzonty Wychowania, 17(43), 221-230.

Grunt-Mejer, K., & Grunt-Mejer, J. (2013). Coursera, Udacity, EdX – czyli jak uczyć tysiące studentów na kursie w spersonalizowany sposób (rozdział 2). W M. Dąbrowski, M. Zając (red.), Rola e-edukacji w rozwoju kształcenia akademickiego (s. 19-31). Warszawa: Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych.

Hajdukiewicz, A. (2018). Lifelong learning jako warunek ramowy innowacyjności gospodarek państw Unii Europejskiej w świetle metodologii European Innovation Scoreboard. Horyzonty Wychowania, 17(43), 187-196.

Karpicke, J., & Blunt, J. (2011). Retrieval Practice Produces More Learning than Elaborative Studying with Concept Mapping. Science, 331, 772–775.

Kosała, M. (2016). Edukacja przedsiębiorczości - analiza tendencji, metod i narzędzi w zakresie nauczania przedsiębiorczości w środowisku akademickim. Horyzonty Wychowania, 15(34), 49-66.

Kuciński, M. (2014). Platforma edX – nowe podejście do kursów online. Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, 37, 23-26.

Maciejewski, M. (2018). Postawy i działania przedsiębiorcze w Polsce i na świecie w świetle oceny kształcenia biznesowego. Horyzonty Wychowania, 17(43), 209-220.

Michalik, A. (2016). Pobudzanie postaw przedsiębiorczych studentów jako determinanty konkurencyjności polskiej gospodarki: wstępne wyniki badań przeprowadzonych wśród studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Horyzonty Wychowania, 15(35), 299-319.

Pappano, L. (2012). The Year of the MOOC. The New York Times, November 2, 2012 (dostęp 18.03.2018).

Pitt, R. (2018). Evaluating the BizMOOC project Learning to Learn MOOC: The OpenupEd Quality Framework in Action. In K. Wach & M. Maciejewski (Eds.), International Entrepreneurship as the Bridge between International Economics and International Business: Conference Proceedings of the 9th ENTRE Conference – 5th AIB-CEE Chapter Annual Conference. Kraków: Cracow University of Economics.

Pomerol, J.Ch., Epelboin, Y., & Thoury, C. (2015). MOOCs: Design, Use and Business Models. London – Hoboken, NJ: Wiley – ISTE.

Resei, C., Friedl, C., & Żur, A. (2018). MOOCs and entrepreneurship education - contributions, opportunities and gaps. In: K. Wach & M. Maciejewski (Eds.), International Entrepreneurship as the Bridge between International Economics and International Business: Conference Proceedings of the 9th ENTRE Conference – 5th AIB-CEE Chapter Annual Conference. Kraków: Cracow University of Economics.

Smatkov, S., Kuchuk, N., & Sieja, M. (2019). The method of centralised distribution of electronic educational resources in academic e-learning. Czasopismo Techniczne | Technical Transactions, 13.

Urbaniec, M. (2016). Rola uniwersytetu w kształtowaniu kompetencji przedsiębiorczych zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju. Horyzonty Wychowania, 15(35), 73-91.

Watted, A., & Barak, M. (2018). Motivating factors of MOOC completers: Comparing between universityaffiliated students and general participants. The Internet and Higher Education, 37, 11–20.

Yuan, L., & Powell, S. (2015). Partnership Model for Entrepreneurial Innovation in Open Online Learning. eLearning Papers, 41, 1-9.

Zysk, W. (2016). Uniwersytet czy uczelnia zawodowa? Uwagi o nauczaniu sprzedaży. Horyzonty Wychowania, 15(35), 335-344.

Żur, A. (2016). Edukacja spersonalizowana a rozwijanie potrzebnych współcześnie kompetencji społecznych wśród studentów uczelni wyższych. Horyzonty Wychowania, 15(34), 137-155.

Opublikowane
2019-03-29
Jak cytować
Wach, K. (2019). MOOCs jako otwarte zasoby edukacyjne wspierające edukację dla przedsiębiorczości. Horyzonty Wychowania, 17(44), 209-218. Pobrano z https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1646