Edukacja przedsiębiorcza: analiza bibliometryczna polskiego piśmiennictwa

  • Krzysztof Wach Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Handlu Zagranicznego
Słowa kluczowe: przedsiębiorczość, edukacja, edukacja w zakresie przedsiębiorczości, edukacja przedsiębiorcza, edukacja dla przedsiębiorczości, edukacja ekonomiczna, BazEkon

Abstrakt

CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest przeprowadzenie analizy bibliometrycznej polskiego piśmiennictwa ekonomicznego w zakresie dorobku poświęconego przedsiębiorczej edukacji.

PROBLEM I METODY BADAWCZE: Podstawowym problemem publikacji jest ilościowa i jakościowa analiza publikacji polskich na temat edukacji przedsiębiorczej. Artykuł wykorzystuje trzy główne narzędzia badawcze, jakimi są tradycyjne studia literaturowe, deskryptywna analiza bibliometryczna (analiza jakościowa) oraz socjologiczna analiza treści (analiza jakościowa).

PROCES WYWODU: Wywód składa się z trzech zasadniczych elementów. Pierwszy wnioski płyną z analizy literatury przedmiotu w zakresie stosowanej terminologii. Główny cześć empiryczna artykułu bazuje na ilościowej analizie bibliometrycznej, którą uzupełnioną jakościową analizą bibliometryczną.  Jako bazy referencyjnej dla ekonomicznej literatury przedmiotu użyto BazEkon.

WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: W polskiej literaturze przedmiotu brak jest powszechnie uznanej jednolite terminologii stosowanej zarówno przez badaczy-autorów, jak i przez bazy bibliograficzne, stąd analiza jest utrudniona. Polski dorobek pod względem ilościowym jest relatywnie mniejszy, choć podejmuje w zasadzie te same tematy co literatura światowa. Dwa obecnie wiodące czasopisma w Polsce z tej tematyki to „Przedsiębiorczość – Edukacja” oraz „Horyzonty Wychowania”

WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Należy promować wśród społeczności akademickiej stosowanie jednolitej terminologii, a także stosowanie odpowiednich słów kluczowych,  które po pewnym czasie pozwolą na pogłębioną analizę bibliometryczną edukacji przedsiębiorczej w polskim piśmiennictwie naukowym.

Bibliografia

Bratnicki, M., Dyduch, W., Kozłowski, R., Zbierowski, P., Gabryś Bartłomiej, J. (2007). Nauczanie przedsiębiorczości w Polsce i na świecie. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, 83-92

Czakon, W. (2015). Metodyka systematycznego przeglądu literatury (rozdział 6). W: W. Czakon (red.), Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, wyd. II. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

Daszkiewicz, N. (2014), Education as a Stimulating Factor for Entrepreneurship Development. Horyzonty Wychowania, 13(26), 165-177.

Dorocki, S., Brzegowy, P. (2014). Miejsce przedsiębiorczości w systemie edukacyjnym Francji i jej wpływ na aktywizację gospodarczą regionów. O idei l'esprit d'entreprise. Horyzonty Wychowania, 13(26), 287-302.

European Commission (2008). Entrepreneurship in higher education, especially with non-business studies, Final report of the Expert Group, European Commission – Enterprise and Industry Directorate-General, Brussels – March 2008.

Garavan, T.N., O’Cinneide, B. (1994). Entrepreneurship Education and Training Programmes: A Review and Evaluation. Journal of European Industrial Training, 18(8), 3-12.

Gaweł, A. (2011). Kształcenie uniwersyteckie jako czynnik wpływający na przedsiębiorczość. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 215, 71-87.

Gaweł, A. (2014). Gry strategiczne w edukacji przedsiębiorczej. Horyzonty Wychowania, 13(26), 303-325.

Gaweł, A., Pietrzykowski, M. (2015). Edukacja akademicka w postrzeganiu przedsiębiorczości i kształtowaniu intencji przedsiębiorczych. Problemy Zarządzania, 13(1[2]), 41-55.

Guzmán, J., Liñán, F. (2005). Perspectives on Entrepreneurial Education: A US-Europe Comparison. Madrid: Universidad Antionio de Nebrija.

Jamieson, I. (1984). Schools and Enterprise (pp. 19-27). W: A.G. Watts, P. Moran (Eds.), Education for Enterprise. Cambridge: Careers Research and Advisory Centre CRAC.

Jiménez-Moreno, J.J., & Wach, K. (2014). The Entrepreneurial Profile of Students Participating in the Academic Entrepreneurship Course: Pilot Study Results. Horyzonty Wychowania, 13(26), 121-143.

Johnson, J.B., Teynolds, H.T., Mycoff, J.D. (2010). Metody badawcze w naukach politycznych. Przekł. A. Klosowska-Dudzińska. Warszawa: PWN.

Kondracka-Szala, M. (2015). Przedsiębiorczość i edukacja ku przedsiębiorczości z perspektywy nauczycielek przedszkola oraz studentek pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego. e-mentor, 5, 4-14.

Kosała, M. (2014). Badanie postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży jako fundament kształtowania postawy odpowiadającej wyzwaniom współczesnego świata. Horyzonty Wychowania, 13(28), 317-340.

Kozlinska, I. (2011). Contemporary Approaches to Entrepreneurship Education. Journal of Business Management, 4, 05-220.

Kulczycki, E. (2012). Bibliograficzna baza BazEkon – tak się powinno robić polską bazę cytowań. Blog „Warsztat Badacza” ekulczycki.pl (dostęp: 8 sierpnia 2016).

Kurek, S., Rachwał, T., Szubert, M. (2012). Kształtowanie kompetencji biznesowych uczniów gimnazjum w świetle opinii nauczycieli na podstawie wyników badań prowadzonych w ramach europejskiego projektu FIFOBI. Przedsiębiorczość - Edukacja, 8, 24-36.

Najda-Janoszka, M., & Wach, K. (2008). Lifelong Learning in the Field of Tourism in the European Union taking Poland into Special Consideration (pp. 45-58). In: M. Bednarczyk (Ed.), Entrepreneurship in Tourism and Sport Business. Kraków: Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Nowak, H. (2016). The Role of the Polish Higher Education System in the Development of Entrepreneurship. Entrepreneurial Business and Economics Review, 4(1), 43-59.

Olczyk, M. (2015). Konkurencyjność w literaturze ekonomicznej – analiza bibliometryczna. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 401, 338-348.

Osuch, W. (2012). Podstawy przedsiębiorczości w opinii uczniów krakowskich liceów - szanse i oczekiwania. Przedsiębiorczość - Edukacja, 8, 37-47.

Piróg, D. (2015). Kompetencje z zakresu przedsiębiorczości: rozważania teoretyczne i ich ilustracje w obszarze szkolnictwa wyższego. Przedsiębiorczość - Edukacja, 11, 364-376.

Popowska, M., Starnawska, M. (2011). Formy edukacji wspierające przedsiębiorczość w Pomorskiem. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 63, 182-188.

Rachwał, T., Kudełko, J., Tracz, M., Wach, K., Kilar, W. (2008). Projekt podstawy programowej podstaw przedsiębiorczości w zakresie rozszerzonym dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Przedsiębiorczość - Edukacja, 4, 312-324.

Rachwał, T., Kurek, S., Boguś, M. (2016). Entrepreneurship Education at Secondary Level in Transition Economies: A Case of Poland. Entrepreneurial Business and Economics Review, 4(1), 61-81. doi: http://dx.doi.org/10.15678/EBER.2016.040105

Rachwał, T., Wach, K. (2016). Badanie intencji przedsiębiorczych młodego pokolenia: wyniki ankietyzacji wśród studentów kierunków nieekonomicznych. Przedsiębiorczość – Edukacja, 12.

Rantanen, T., Pawlak A. & Toikko, T. (2015). The Significance of Social Welfare Attitudes in Young People’s Entrepreneurial Intentions. Entrepreneurial Business and Economics Review, 3(1).

Raposo M., do Paço A. (2011). Entrepreneurship Education: Relationship between Education and Entrepreneurial Activity. Psicothema, 23(3), 453-457.

Rokicka-Hanusz, K. (2012). Kreatywność i przedsiębiorczość w edukacji - od teorii do praktyki, czyli jak skutecznie wzbudzić kreatywność i przedsiębiorczość u uczniów - relacja z konferencji. e-mentor, 4, 26-27.

Skalska¬-Zlat, M. (1993). Bibliometryczne Badania rozwoju dyscypliny naukowej. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Tomski, P. (2014). Rodzinna osnowa intencji przedsiębiorczych. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, XV(7[III]), 319-334.

Topol, P. (2015). Szkolenie zawodowe i biznesowe w światach wirtualnych 3D. Studia Oeconomica Posnaniensia, 3(5), 143-158.

Urbaniec, M. (2014). Współczesne wyzwania edukacji na rzecz przedsiębiorczości w szkolnictwie wyższym. Horyzonty Wychowania, 13(26), 209-230.

Wach, K. (2007). Kształtowanie postaw przedsiębiorczych w programach nauczania: Stan obecny i proponowane kierunki zmian. W: P. Wachowiak, M. Dąbrowski, B. Majewski (red.), Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna. Warszawa: Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych (s. 120-127).

Wach, K. (2013). Edukacja na rzecz przedsiębiorczości wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjno-gospodarczych. Przedsiębiorczość – Edukacja, 9, 246-257.

Wach, K. (2014a). Edukacja dla przedsiębiorczości: pomiędzy przedsiębiorczą pedagogiką a edukacją ekonomiczną i biznesową. Horyzonty Wychowania, 13(28), 11-31.

Wach, K. (2014b). Europeanisation of Entrepreneurship Education in Europe – Looking Back and Looking Forward. Horyzonty Wychowania, 13(26), 11-32.

Wach, K. (2015). Środowisko biznesu rodzinnego jako stymulanta intencji przedsiębiorczych młodzieży akademickiej. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, XVI(7[III]), 25-40.

Wach, K., & Wojciechowski, L. (2016). Entrepreneurial Intentions of Students in Poland in the View of Ajzen’s Theory of Planned Behaviour. Entrepreneurial Business and Economics Review, 4(1), 83-94.

Zbierowski, P. (2014a). Determinanty intencji przedsiębiorczej studentów – wyniki badań. Horyzonty Wychowania, 13(28), 51-63.

Zbierowski, P. (2014a). Edukacja przedsiębiorczości w Polsce w kontekście profilu instytucjonalnego i międzynarodowego porównania działalności przedsiębiorczej. Horyzonty Wychowania, 13(26), 73-89.

Zioło Z. (2013). Miejsce przedsiębiorczości w edukacji, Przedsiębiorczość – Edukacja, 8, 10-23.

Żur, A. (2014). Exploring the Role of Inspiration in Entrepreneurship Education. Horyzonty Wychowania, 13(26), 179-194.

Opublikowane
2016-11-08
Jak cytować
Wach, K. (2016). Edukacja przedsiębiorcza: analiza bibliometryczna polskiego piśmiennictwa. Horyzonty Wychowania, 15(34), 11-26. Pobrano z https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/814