Edukacja w zakresie przedsiębiorczości: potencjał dydaktyczny polskich uniwersytetów

  • Krzysztof Wach Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Handlu Zagranicznego
Słowa kluczowe: przedsiębiorczość, edukacja, edukacja w zakresie przedsiębiorczości, edukacja przedsiębiorcza, edukacja ekonomiczna, przedsiębiorczość w programach nauczania

Abstrakt

CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest prezentacja wyników analizy potencjału badawczego i dydaktycznego ośrodków akademickich w Polsce (głównie uczelni ekonomicznych) w zakresie przedsiębiorczości.

PROBLEM I METODY BADAWCZE: Aby zrealizować postawiony cel wybrano takie metody badawcze jak (i) studia literaturowe, (ii) kwerenda internetowa, (iii) analiza dokumentów zastanych, (iv) elementy ankieta kierowanej do polskich ośrodków badawczo-dydaktycznych specjalizujących się przedsiębiorczości.

PROCES WYWODU: Wywód zaprezentowany w niniejszym artkule usystematyzowano w dwóch częściach.  Po pierwsze, przedstawiono teoretyczne podstawy edukacji w zakresie przedsiębiorczości, zwłaszcza stosowanej terminologii. Po drugie, na podstawie własnej kwerendy  zaprezentowano i omówiono potencjał badawczy oraz ofertę kształcenia uniwersyteckiego w zakresie przedsiębiorczości w Polsce.

WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Wszystkie pięć publicznych uczelni ekonomicznych (Katowice, Kraków, Poznań, Warszawa, Wrocław), a także uwzględniana w ogólnopolskich rankingach razem z nimi jedna niepubliczna uczelnia ekonomiczna (Warszawa) oferuje dość rozbudowane specjalności w zakresie przedsiębiorczości, głownie na kierunku ekonomia lub na kierunku zarządzanie. Dodatkowo cztery uczelnie w Polsce oferują pełne studia na kierunku mającym w swojej nazwie pojęcie przedsiębiorczość. Bogata oferta dydaktyczna wynika zapewne z bogatego potencjału badawczego polskiego środowiska naukowego specjalizującego się w przedsiębiorczości.  

WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Artykuł analizuje głownie kierunki i specjalności w zakresie przedsiębiorczości oferowane głównie przez uczelnie ekonomiczne. Analogicznym badaniom warto poddać wszystkie kierunki ekonomiczne i menedżerskie w zakresie oferowaniu kursów z przedsiębiorczości, a także kierunki nieekonomiczne.

Bibliografia

Audretsch, D.B., Thurik, A.R. (2000). Capitalism and Democracy in the 21st Century: From the Managed to the Entrepreneurial Economy. Journal of Evolutionary Economics, 10(1-2).

Audretsch, D.B. (2009). Emergence of the Entrepreneurial Society. Business Horizons, 52(5), 505-511.

Cieślik, J. (2011). University-level entrepreneurship in Poland (pp. 102-119). In: F. Welter, D. Smallbone (Eds.), Handbook of Research on Entrepreneurship Policies in Central and Eastern Europe. Cheltnham – Northampton, MA: Edward Elgar.

Daszkiewicz, N. (2014). Education as a Stimulating Factor for Entrepreneurship Development. Horyzonty Wychowania, 13(26), 165-177.

Henry, C., Hill, F., Leitch, C., (2005). Entrepreneurship education and training: can entrepreneurship be taught? Part I. Education + Training, 47(2), 98 – 111.

Kosała, M. (2014). Badanie postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży jako fundament kształtowania postawy odpowiadającej wyzwaniom współczesnego świata. Horyzonty Wychowania, 13(28), 317-340.

Kosała, M., Urbaniec, M., Wach, K. (2016). Przedmowa. W: M. Kosała, M. Urbaniec, K. Wach (red.), Leksykon polskich badaczy przedsiębiorczości. Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

Kurczewska, A. (2011). Entrepreneurship as an Element of Academic Education – International Experiences and Lessons for Poland. International Journal of Management and Economics, 30, 217-233.

Othman, N., Nasrudin, N. (2016). Entrepreneurship education programs in Malaysian polytechnics. Education + Training, 58(7/8), 882-898.

Płaziak, M., Rachwał, T. (2014). Kształcenie w zakresie przedsiębiorczości w polskich uniwersytetach na studiach nieekonomicznych (na przykładzie kierunku geografia). Horyzonty Wychowania, 13(26), 249-266.

Rachwał, T., Kurek, S., Boguś, M. (2016). Entrepreneurship Education at Secondary Level in Transition Economies: A Case of Poland. Entrepreneurial Business and Economics Review, 4(1), 61-81.

Rachwał, T., Wach, K. (2016). Badanie intencji przedsiębiorczych młodego pokolenia: wyniki ankietyzacji wśród studentów kierunków nieekonomicznych. Przedsiębiorczość – Edukacja, 12.

Urbaniec, M. (2014). Współczesne wyzwania edukacji na rzecz przedsiębiorczości w szkolnictwie wyższym. Horyzonty Wychowania, 13(26), 209-230.

Wach, K. (2013). Edukacja na rzecz przedsiębiorczości wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjno-gospodarczych. Przedsiębiorczość – Edukacja, 9, 246-257.

Wach, K. (2014). Paradygmat gospodarki przedsiębiorczej a polityka wspierania przedsiębiorczości (s. 13-30). W: K. Zieliński (red.), Formy i przejawy współczesnej przedsiębiorczości w Polsce. Warszawa: Difin.

Wach, K. (2015). Impact of Cultural and Social Norms on Entrepreneurship in the EU: Cross-Country Evidence based on GEM Survey Results. Zarządzanie w Kulturze, 16(1), 15-29.

Wach, K. (2016a). Edukacja przedsiębiorcza: analiza bibliometryczna polskiego piśmiennictwa. Horyzonty Wychowania, 15(34), XX-XX.

Wach, K. (2016b). Przedmowa. W: K. Wach (red.), Złota księga polskich katedr przedsiębiorczości. Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

Wach, K., & Wojciechowski, L. (2016). Entrepreneurial Intentions of Students in Poland in the View of Ajzen’s Theory of Planned Behaviour. Entrepreneurial Business and Economics Review, 4(1), 83-94.

Opublikowane
2016-12-19
Jak cytować
Wach, K. (2016). Edukacja w zakresie przedsiębiorczości: potencjał dydaktyczny polskich uniwersytetów. Horyzonty Wychowania, 15(35), 11-27. Pobrano z https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/638
Dział
Vol. 19, No. 51 (2020): Konferencja EDP 2020