Proces badawczy w krytyczno-partycypacyjno- ‑edukacyjnych badaniach w działaniu – rekonesans i dynamiczne cykle działaniowe

Słowa kluczowe: CPAR M2S, rekonesans badawczy, dynamiczne cykle działaniowe, spirale akcji, wspólnota badawcza

Abstrakt

CEL NAUKOWY: Głębsze poznanie i wyjaśnienie istoty procesu badawczego w krytyczno-partycypacyjno-edukacyjnych badaniach w działaniu, uwzględniając rekonesans badawczy i dynamiczne cykle działaniowe; stanowią one etapy badawcze, opierając się na paradygmacie interpretatywnym i tradycji badań partycypacyjnych.

PROBLEM I METODY BADAWCZE: Artykuł ogniskuje się wokół sposobu rozumienia CPAR M2S i ich roli w procesie tworzenia wiedzy i udoskonalania praktyki; w artykule została wykorzystana dyskursywna analiza rozumienia i wyjaśniania procesu badawczego w tradycji badań partycypacyjnych, wywodzącej się z ruchu akcjonistycznego na rzecz rozwoju społeczności.

PROCES WYWODU: Treść artykułu wyjaśnia etapy procesu dociekania badawczego nie uwzględniającego sztywnych kanonów dociekań metodologiczno-pozytywistycznych oraz nie wpisuje się w kategorię tzw. badań stosowanych.

WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: CPAR nie są technicznym i instrumentalnym doskonaleniem praktyki edukacyjnej; nie można ich bezrefleksyjnie identyfikować tylko z projektem edukacyjnym (dydaktycznym); zasadniczym elementem różnicującym jest identyfikacja problemu badawczego przez grupę badanych (nie na polecenie kierownictwa); przestrzeń edukacyjna staje się miejscem wytwarzania wiedzy na temat praktyki i krytycznej refleksyjności nauczycieli nad dotychczasowym działaniem (praktyką), nakierowanej na zmianę.

WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Artykuł uwzględnia aspekt zmienności i dynamizmu badawczego obecnego w badaniach w działaniu oraz opisuje rolę badacza akcji, „momentów” edukacyjnych, wnosząc nowe kierunki myślenia i działania w celu tworzenia wiedzy i doskonalenia praktyki.

Bibliografia

Elliott, J. (1991). Action research for educational change. Open University Press.

Grundy, P. (1995). Action research as professional development. Occasional paper #1. Murdoch University.

Johnson, A.P. 2002. A short guide to action research. Allyn & Bacon.

Kemmis, S. i McTaggart, R. (1988). The action research planner (wyd. 3). Deakin University Press.

Maxwell, T.W. (2001). Reconnaissance. EDST 390 Class Notes.

Maxwell, T.W. (2003). Action research for Bhutan?, https://www.researchgate.net/publication/279948945_Action_Research_for_Bhutan

McTaggart, R. (1994). Participatory action research: Issues in theory and practice. Educational Action Research, 2(3), 313-337. https://doi.org/10.1080/0965079940020302

Mendel, M. (2013). Edukacyjna podróż w biografii jako badanie w działaniu. W: H. Červinková i B.D. Gołębniak (red.), Edukacyjne badania w działaniu (s. 127-175). Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Nowak-Łojewska, A. (2021). Action Research w praktyce. Nauczycielskie refleksje „w” działaniu i „nad” działaniami autorskimi. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Radlińska, H. (1935). Stosunek wychowawcy do środowiska społecznego. Szkice z pedagogiki społecznej. Nasza Księgarnia.

Sagor, R. (2011). Badanie przez działanie. Jak wspólnie badać, żeby lepiej uczyć (K. Kruszewski, tłum.). Civitas, Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Schon, D.A. (1995). Knowing‑in‑action: The new scholarship requires a new epistemology. Change, 27(6), 27-34.

Smolińska-Theiss, B., & Theiss, W. (2013). Badanie i działanie w pedagogice społecznej – między tradycją a współczesnymi zadaniami. W: H. Červinková i B.D. Gołębniak (red.), Edukacyjne badania w działaniu (s. 13-50). Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Stake, R. (1976).. Evaluating Education programs: The Need and the Response. Wydawnictwo OECD.

Opublikowane
2023-03-29
Jak cytować
Borowska, A. (2023). Proces badawczy w krytyczno-partycypacyjno- ‑edukacyjnych badaniach w działaniu – rekonesans i dynamiczne cykle działaniowe . Horyzonty Wychowania, 22(61), 149-159. https://doi.org/10.35765/hw.2023.2261.14
Dział
Artykuły Varia