Edukacja przedsiębiorczości - analiza tendencji, metod i narzędzi w zakresie nauczania przedsiębiorczości w środowisku akademickim

  • Małgorzata Kosała Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Abstrakt

CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest przeprowadzenie analizy tendencji, metod i narzędzi w zakresie nauczania przedsiębiorczości w środowisku akademickim.

PROBLEM I METODY BADAWCZE: Podstawowym problemem publikacji jest ilościowa i jakościowa analiza trendów oraz preferowanych przez studentów metod i narzędzi wykorzystywanych w zakresie edukacji przedsiębiorczości w szkolnictwie wyższym. W artykule posłużono się analizą dostępnej literatury przedmiotu jak również wynikami badań empirycznych pozyskanych przy wykorzystaniu kwestionariusza ankietowego.

PROCES WYWODU: Artykuł składa się  z trzech zasadniczych części. Pierwsza część odnosi się do problematyki edukacji przedsiębiorczości i jej znaczenia we współczesnych uwarunkowaniach oraz do pojawiających się trendów co do stosowania określonych metod i narzędzi. Część druga odnosi się do prezentacji wyników badań w podjętym temacie. Całość zamykają wnioski badawcze.

WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: W literaturze przedmiotu problem edukacji przedsiębiorczości jest relatywnie często poruszany a podejmowane badania odnoszą się do wielu obszarów, między innymi do roli przedsiębiorczości we współczesnym świecie,  celów edukacji przedsiębiorczości,  dydaktyki nauczania, kształcenia zachowań przedsiębiorczych na różnych szczeblach edukacji.

WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: W toku realizacji badań ankietowych ustalono, że studenci uważają przedsiębiorczość za przedmiot potrzebny na studiach. Dodatkowo młodzież potrzebuje konfrontacji z praktyką co może oznaczać włączenie przedsiębiorców w proces dydaktyczny. Studenci wykazują również na potrzebę rozwijania zachowań przedsiębiorczych, wykazując się jednocześnie przeciętnym poziomem zaangażowania w dodatkowe aktywności, wymagające inicjatywy, dodatkowego nakładu pracy i czasu.

Bibliografia

Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. Organizational Behaviour and Human Decision Processes. Vol. 50. s. 179-211.

Buła, P., Kosała, M., Guja, D. (2015). Organizacja i przebieg zajęć on-line przy wykorzystaniu nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych w oparciu o badania – panel przedsiębiorczość. W: M. Pamuła-Behrens (red.), Małopolska Chmura Edukacyjna – nowe trendy i dobre praktyki nauczania. Kraków: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, s. 25-32

Cieślik, J., Matusiak, K. B., Guliński, J., Skala-Poźniak, A. (2011). Edukacja dla przedsiębiorczości akademickiej, Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Domurat, A. (2011). Przedsiębiorczość a kreatywność i innowacyjność. w: A. Strzałecki (red.), Innowacyjna przedsiębiorczość. Teorie. Badania. Zastosowania praktyczne. Perspektywa psychologiczna. Warszawa: Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej Academica, s. 93-100.

Drucker, P. (1992). Innowacja i przedsiębiorczość – praktyka i zasady. Warszawa: PWE, s. 29.

Gibb, A.A. (1990). Enterprenurship and Intrapreneurship – Exploring the differences. w: R. Donckels, A. Miettinen (red.), New findings and perspectives in Entrepreneurship, Avebary,

Glinka, B., Gudkova, S. (2011). Przedsiębiorczość. Warszaw: Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., s. 18.

Kosała, M. (2014). Badanie postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży jako fundament kształtowania postawy odpowiadającej wyzwaniom współczesnego świata. Horyzonty Wychowania, vol. 13, No. 28, s. 317-340.

Kosała, M., Pichur, A. (2008). Analiza działań przedsiębiorczych i postrzeganie prowadzenia działalności gospodarczej wśród młodego pokolenia – wybrane aspekty. W: Z. Zioło, T. Rachwał (red.), Przedsiębiorczość – Edukacja (4), s. 347-354.

Kurek, S., Rachwał, T. (2010). Założenia i wstępne wyniki europejskiego projektu badawczego FIFOBI w zakresie kształtowania kompetencji uczniów gimnazjum do prowadzenia działalności gospodarczej, Przedsiębiorczość – Edukacja 2010/6, s. 472-485.

Moreno, J.J., Wach, K. (2014). The Entrepreneurial Profile of Students Participating in the Academic Entrepreneurship Course: Pilot Study Results. Horyzonty Wychowania, vol. 13, nr 26, s. 11-32.

Piasecki, B. (1997). Przedsiębiorczość i mała firma – teoria i praktyka. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 33.

Rachwał, T. (2010). Kształtowanie postaw przedsiębiorczych w edukacji szkolnej, w: B. Muchacka (red.), Szkoła w nauce i praktyce edukacyjnej, t. II, Kraków 2006, s. 427-434.

Rachwał, T., Kurek, S., Boguś, M. (2016). Entrepreneurship Education at Secondary Level in Transition Economies: A Case of Poland. Entrepreneurial Business and Economics Review, 4(1), 61-81. doi: http://dx.doi.org/10.15678/EBER.2016.040105

Rachwał, T., Wach, K. (2016). Badanie intencji przedsiębiorczych młodego pokolenia: wyniki ankietyzacji wśród studentów kierunków nieekonomicznych. Przedsiębiorczość – Edukacja, 12.

Rantanen, T., Pawlak A. & Toikko, T. (2015). The Significance of Social Welfare Attitudes in Young People’s Entrepreneurial Intentions. Entrepreneurial Business and Economics Review, 3(1).

Shefski, L.E. (1994), Entrepreneurs are Made not Born. New York: McGrow-Hill, Inc., s.191.

Targalski, J., Kosała, M., Pichur, A., (2008). Entrepreneurial attitudes among students of economics At the Cracow University of Economics. Analysis of research findings. W: R. Borowiecki, A. Jaki (red.), Enterprises in the Face of 21st Century Challenges. Development - Management – Entrepreneurship. Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 427-436.

Wach, K. (2007). Kształtowanie postaw przedsiębiorczych w programach nauczania: Stan obecny i proponowane kierunki zmian (s. 120-127). W: P. Wachowiak, M. Dąbrowski, B. Majewski (red.), Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna. Warszawa: Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych.

Wach, K. (2013). Edukacja na rzecz przedsiębiorczości wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjno-gospodarczych. Przedsiębiorczość – Edukacja, 9, 246-257.

Wach, K. (2014a). Edukacja dla przedsiębiorczości: pomiędzy przedsiębiorczą pedagogiką a edukacją ekonomiczną i biznesową. Horyzonty Wychowania, 13(28), 11-31.

Wach, K. (2014b). Paradygmat gospodarki przedsiębiorczej a polityka wspierania przedsiębiorczości (rozdział 1). W: K. Zieliński (red.), Formy i przejawy współczesnej przedsiębiorczości w Polsce, Warszawa: Difin, s. 14-15.

Wach, K., & Wojciechowski, L. (2016). Entrepreneurial Intentions of Students in Poland in the View of Ajzen’s Theory of Planned Behaviour. Entrepreneurial Business and Economics Review, 4(1), 83-94.

Zioło, Z. (2012). Miejsce przedsiębiorczości w edukacji. Przedsiębiorczość – Edukacja, 2012/8, s. 10-11.

Opublikowane
2016-11-08
Jak cytować
Kosała, M. (2016). Edukacja przedsiębiorczości - analiza tendencji, metod i narzędzi w zakresie nauczania przedsiębiorczości w środowisku akademickim. Horyzonty Wychowania, 15(34), 49-66. Pobrano z https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/820