Edytorial

  • Wit Pasierbek Akademia Ignatianum w Krakowie,

Abstrakt

Wolność zakorzeniona jest głęboko w sercu i pragnieniach
każ dego człowieka. Będąc zaś istotą rozumną i obdarzoną wolną
wolą, posiada on zdolność decydowania i panowania nad
wła snym postępowaniem, mając możliwość wyboru między dobrem
a złem. Co więcej, o godności człowieka stanowi właśnie
jego niezbywalne prawo bycia wolnym i autonomicznym w swoich
decyzjach. Celem tak rozumianej wolności jest dążenie do
szczęścia i samorealizacji człowieka.

Opublikowane
2017-02-21
Jak cytować
Pasierbek, W. (2017). Edytorial. Horyzonty Wychowania, 5(10), 7-10. Pobrano z https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1104