Nastrój i emocje Polaków podczas pandemii COVID-19

Słowa kluczowe: pandemia, COVID-19, zdrowie psychiczne, nastrój, emocje

Abstrakt

CEL NAUKOWY: Celem badań była diagnoza nastroju i emocji dorosłych Polaków w czasie pandemii COVID‑19 oraz analiza związku między wymiarami nastroju i emocjami a zmiennymi socjodemograficznymi.

PROBLEM I METODY BADAWCZE: Aby odpowiedzieć na pytanie, jaki nastrój i jakie emocje do‑ minują u Polaków w czasie pandemii COVID‑19, zastosowano dwa wystandaryzowane narzędzia badawcze: Przymiotnikową Skalę Nastroju (UMACL) Matthewsa, Chamberlaina i Jonesa w polskiej adaptacji Goryńskiej i Skalę Uczuć Pozytywnych i Negatywnych (SUPIN) Watsona i Clark w pol‑ skiej adaptacji Brzozowskiego. W badaniu wzięło udział 595 uczestników, wśród których 80,50% to kobiety, 19,50% to mężczyźni. Badani byli w wieku od 18 do 75 lat.

PROCES WYWODU: Przeprowadzono analizę statystyczną z wykorzystaniem metod statystyki opisowej oraz testów nieparametrycznych: Manna‑Whitneya i Kruskala‑Wallisa. Po wykryciu istot‑ nych statystycznie różnic wykonano analizę post‑hoc testem Dunna w celu zidentyfikowania różniących się istotnie statystycznie grup. WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Przewlekła pandemijna codzienność w znaczący sposób wpłynęła na kondycję psychiczną Polaków, powodując obniżenie nastroju i dominację uczuć negatyw‑ nych. Obecne ustalenia sugerują, że pandemia COVID‑19 ma negatywne konsekwencje dla zdrowia psychicznego, zwłaszcza wśród kobiet (płeć żeńska związana z nasileniem pobudzenia napięcio‑ wego i negatywnymi uczuciami) oraz osób z niższym wykształceniem, w tym uczniów i studentów.

WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Niniejsze badanie wnosi istotny wkład w identyfikację potencjalnych grup ryzyka dla zaburzeń zdrowia psychicznego podczas pandemii COVID‑19. Te grupy mogą wymagać szczególnej uwagi i wsparcia poprzez wdrażanie programów profilaktycznych lub opieki psychologicznej w celu zapobiegania długoterminowym negatywnym konsekwencjom dla zdrowia psychicznego.

Bibliografia

Babicki, M. i Mastalerz‑Migas, A., (2020). Występowanie zaburzeń lękowych wśród Polaków w dobie pandemii COVID–19. Psychiatria Polska, 188, 1‑13. http://www.psychiatriapolska.pl/uploads/ onlinefirst/

Bäuerle, A., Teufel, M., Musche, V., Weismüller, B., Kohler, H., Hetkamp, M., Dörrie, N., Schweda, A. i Skoda, E.M. (2020). Increased generalized anxiety, depression and distress during the COVID‑19 pandemic: a cross‑sectional study in Germany. Journal of Public Health, 42(4), 672‑678. https://doi.org/10.1093/pubmed/fdaa106

Benke, C., Autenrieth, L.K., Asselmann, E. i Pané‑Farré, C.A. (2020). Lockdown, quarantine mea- sures, and social distancing: Associations with depression, anxiety and distress at the beginning of the COVID‑19 pandemic among adults from Germany. Psychiatry Research, 293, 113462. https://doi.org/10.1016/j.psychres.2020.113462

Brooks, S.K., Webster, R.K., Smith, L.E., Woodland, L., Wessely, S., Greenberg, N. i Rubin, G.J. (2020). The psychological impact of quarantine and how to reduce it: rapid review of the evi‑ dence. The Lancet, 395(10227), 912‑920. https://doi.org/10.1016/S0140‑6736(20)30460‑8

Brzozowski, P. (2010). Skala uczuć pozytywnych i negatywnych SUPIN. Polska adaptacja skali PANAS Davida Watsona i Lee Anny Clark. Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Gao, J., Zheng, P., Jia, Y., Chen, H., Mao, Y., Chen, S., Wang, Y., Fu, H. i Dai, J. (2020). Mental health problems and social media exposure during COVID‑19 outbreak. PloS ONE, 15(4), e0231924. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0231924

Gismero‑González, E., Bermejo‑Toro, L., Cagigal, V., Roldán, A., Martínez‑Beltrán, M.J. i Halty, L. (2020). Emotional impact of COVID‑19 lockdown among the Spanish population. Frontiers in Psychology, 11, 616978. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.616978

González‑Sanguino, C., Ausín, B., Castellanos, M.Á., Saiz, J., López‑Gómez, A., Ugidos, C. i Muñoz, M. (2020). Mental health consequences during the initial stage of the 2020 Corona‑ virus pandemic (COVID‑19) in Spain. Brain, Behavior, and Immunity, 87, 172‑176. https://doi. org/10.1016/j.bbi.2020.05.040

González‑Tovar, M. i Hernández‑Rodríguez, S. (2021). COVID‑19 and emotional variables in a sample of Chileans. Frontiers in Psychology, 12, 615268. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.615268

Goryńska, E. (2005). Przymiotnikowa Skala Nastroju UMACL Geralda Matthewsa, A. Grahama Chamberlaina, Dylana M. Jonesa. Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzy‑ stwa Psychologicznego.

Hagger, M.S., Keech, J.J. i Hamilton, K. (2020). Managing stress during the coronavirus disease 2019 pandemic and beyond: Reappraisal and mindset approaches. Stress and Health, 36, 396‑401.

Hossain, M.M., Tasnim, S., Sultana, A., Faizah, F., Mazumder, H., Zou, L., McKyer, E., Ahmed, H.U. i Ma, P. (2020). Epidemiology of mental health problems in COVID‑19: a review. F1000Rese- arch, 9(636). https://doi.org/10.12688/f1000research.24457.1

Huang, C., Wang, Y., Li, X., Ren, L., Zhao, J., Hu, Y., Zhang, L., Fan, G., Xu, J., Gu, X., Cheng, Z., Yu, T., Xia, J., Wei, Y., Wu, W., Xie, X., Yin, W., Li, H., Liu, M., … Cao, B. (2020). Clinical featu‑ res of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China. The Lancet, 395(10223), 497‑506. https://doi.org/10.1016/S0140‑6736(20)30183‑5

Huang, Y. i Zhao, N. (2020). Generalized anxiety disorder, depressive symptoms and sleep quality during COVID‑19 outbreak in China: a web‑based cross‑sectional survey. Psychiatry Research, 288, 112954. https://doi.org/10.1016/j.psychres.2020.112954

Kastenmuller, A., Greitemeyer, T., Epp, D., Frey, D. i Fischer, P. (2012). Posttraumatic growth: why do people grow from their trauma? Anxiety, Stress & Coping, 25(5), 477‑489.

Koronawirus statystyki. (2021, 14 kwietnia). https://statvirus.pl

Mazza, C., Ricci, E., Biondi, S., Colasanti, M., Ferracuti, S., Napoli, C. i Roma, P. (2020). A nation‑ wide survey of psychological distress among Italian people during the COVID‑19 pandemic: Immediate psychological responses and associated factors. International Journal of Environ- mental Research and Public Health, 17(9), 3165. https://doi.org/10.3390/ijerph17093165

Rajkumar, R.P. (2020). COVID‑19 and mental health: A review of the existing literature. Asian Journal of Psychiatry, 52, 102066.

Sønderskov, K.M., Dinesen, P.T., Santini, Z.I. i Østergaard, S.D. (2020). The depressive state of Denmark during the COVID‑19 pandemic. Acta Neuropsychiatrica, 32(4), 226‑228. https://doi. org/10.1017/neu.2020.15

Vindegaard, N. i Benros, M.E. (2020). COVID‑19 pandemic and mental health consequences: Sy‑ stematic review of the current evidence. Brain, Behavior, and Immunity, 89, 531‑542. https:// doi.org/10.1016/j.bbi.2020.05.048

Wang, C., Pan, R., Wan, X., Tan, Y., Xu, L., Ho, C.S. i Ho, R.C. (2020). Immediate psychological responses and associated factors during the initial stage of the 2019 coronavirus disease (COVID-19) epidemic among the general population in China. International Journal of Envi- ronmental Research and Public Health, 17(5), 1729. https://doi.org/10.3390/ijerph17051729

Opublikowane
2021-05-19
Jak cytować
Twardowska-Staszek, E., Seredyńska, A., Rostek, I., & Biel SJ, K. (2021). Nastrój i emocje Polaków podczas pandemii COVID-19. Horyzonty Wychowania, 20(55), 11-26. https://doi.org/10.35765/hw.2075