Kursy typu MOOC na polskiej platformie edukacyjnej Navoica – perspektywa twórców

Słowa kluczowe: kursy typu mooc, Navoica, kształcenie zdalne, perspektywa twórcy kursu, edukacja

Abstrakt

CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest przedstawienie standardów tworzenia kursów typu MOOC na platformie edukacyjnej Navoica, a także opisanie procedury uruchamiania tych kursów w języku polskim i angielskim oraz wyeksponowanie roli profesjonalistów (m.in. uniwersytetów) w upowszechnianiu aktualnych treści naukowych w sposób odpowiadający preferencjom cyfrowych odbiorców.

PROBLEM I METODY BADAWCZE: Realizacja wskazanych zadań była możliwa dzięki jakościowej analizie danych zastanych, tzw. analizie treści, obejmującej dokumenty, wywiady i literaturę poświęconą wyzwaniom stawianym edukacji XXI wieku. Artykuł zawiera także charakterystykę warsztatu – platformy edukacyjnej Navoica, która służy do generowania i realizacji kursów zdalnych.

 PROCES WYWODU: Wywód obejmuje: uzasadnienie podjęcia tematu (zob. Wstęp); analizę wybranych treści opublikowanych w dokumencie Navoica. Polska platforma edukacyjna oferująca kursy typu MOOC. Wytyczne dla twórców kursów; opis wdrażania tych standardów na przykładzie dwóch kursów typu MOOC (zob. m.in. podrozdział Warsztat autora kursu typu MOOC); refleksje wynikające z doświadczeń autora kursu typu MOOC (zob. podrozdział Perspektywa autora kursu typu MOOC); a także odniesienia do kształcenia zdalnego w sytuacji globalnej pandemii (zob. Odbiorcy kursów typu MOOC, Kursy typu MOOC a realia edukacyjne w czasie globalnej pandemii – podsumowanie).

WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Czas globalnej pandemii wykazał, że powszechny dostęp do kursów, szkoleń czy webinarów zwiększa szanse edukacyjne przedstawicieli różnych pokoleń. Nie istnieją ograniczenia geograficzne, wiekowe, zawodowe czy inne dla potencjalnych uczestników kursów, w tym – dla osób z niepełnosprawnościami. Natomiast dostępność kursów w globalnym języku angielskim znosi także barierę językową i komunikacyjną.

WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Idea tworzenia kursów typu MOOC jest warta upowszechniania, ponieważ dostęp do aktualnych treści naukowo-badawczych w sposób, który odpowiada wymaganiom i preferencjom zwłaszcza pokoleń Y i Z, jest szczególnie ważny w czasach postpandemicznych.

Bibliografia

Baby boomers (2018). Baby boomers – co to jest? Kogo zalicza się do pokolenia baby boomers? Pobrano 1.11.2021 z: Karierawfinansach.pl

Bortliczek, M. (2020/2021). Jak stawiać przecinki, aby zdania miały sens? Przyjaźnie o polskiej interpunkcji. Navoica [kurs online dostępny dla autoryzowanych użytkowników].

Bortliczek, M. (2021a). How to use commas to give meaning to your sentences: about Polish punctuation in a friendly way. Navoica [kurs online dostępny dla autoryzowanych użytkowników].

Bortliczek, M. (2021b). Jak stawiać przecinki, aby zdania miały sens? Przyjaźnie o polskiej interpunkcji. Navoica [kurs online dostępny dla autoryzowanych użytkowników].

Dąbrowska, I. (2021). Edukacja zdalna w czasie pandemii – perspektywa rodziców i opiekunów. Horyzonty Wychowania, 20(54), 43-52. DOI: 10.35765/hw.2036

Hatalska, N. (2017). Odpowiedzialność w rozumieniu pokolenia Y i Z. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=RXWbYaPn6l8&t=1s

Kołodziejczak, A. (red.). (2020). Navoica. Polska platforma edukacyjna oferująca kursy typu MOOC. Wytyczne dla twórców kursów. Wydawnictwo Fundacja Młodej Nauki.

Kotarski, R. (2017). Włam się do mózgu. Altenberg.

Kotarski, R. (2020). Inaczej. Altenberg.

Navoica. (2019/2020). Techniczne tworzenie kursów MOOC [kurs online dostępny dla autoryzowanych użytkowników].

Navoica. (2021a, 2 lutego). Raport z ankiety ewaluacyjnej kursu „Przedsiębiorczość dla najmłodszych uczniów”. Archiwum autorek.

Navoica. (2021b, 3 marca). Raport z ankiety ewaluacyjnej „Jak stawiać przecinki, aby zdania miały sens?”. Archiwum autorek.

Navoica. (2021c, 3 sierpnia). Raport z ankiety ewaluacyjnej „Jak stawiać przecinki, aby zdania miały sens?”. Archiwum autorek.

Navoica. (2021d, 4 sierpnia). Raport z ankiety ewaluacyjnej kursu „Przedsiębiorczość dla najmłodszych uczniów”. Archiwum autorek.

Oksanowicz, P. iPrzegalińska, A. (2020). Nowa zdalna edukacja. Rozmowa Pawła Oksanowicza z prof. Aleksandrą Przegalińską. Facebook. https://www.facebook.com/watch/?v=604958626836546

Oksanowicz, P. i Tarkowski, A. (2020). Zdalna edukacja. Rozmowa Pawła Oksanowicza z Alkiem Tarkowskim. Facebook. https://www.facebook.com/nienieodpowiedzialni/videos/3590278814349385

Oksanowicz, P. i Wygnański, J. (2020). Cyfrowe pomaganie. Rozmowa Pawła Oksanowicza z Jakubem Wygnańskim. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=u7fV0kURgGA&t=120s

Plewka, C. i Taraszkiewicz, M. (2010). Uczymy się uczyć. Towarzystwo Wiedzy Powszechnej.

Raszka, R. (2020/2021). Przedsiębiorczość dla najmłodszych uczniów. Navoica [kurs online dostępny dla autoryzowanych użytkowników].

Raszka, R. (2021a). Entrepreneurship for the youngest students. Navoica [kurs online dostępny dla autoryzowanych użytkowników].

Raszka, R. (2021b). Przedsiębiorczość dla najmłodszych uczniów. Navoica [kurs online dostępny dla autoryzowanych użytkowników].

Rewa, J. i Hunter, D. (2020). Prowadzenie zajęć zdalnie. Pisany na gorąco przewodnik po kursach, spotkaniach, szkoleniach i wydarzeniach online w czasach pandemii koronawirusa (A. Tomaszewska, tłum.). Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Wasylewicz, M. (2016). Transformacja sposobu komunikowania się pokolenia X, Y, Z – bilans zysków i strat. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika, 13, 133-141.

Waśko, R. (2016). Wybrane aspekty różnicujące pokolenie X, Y i Z w kontekście użytkowania nowych technik i Internetu. W: Z. Rykla i J. Kinal (red.), Socjologia codzienności jako niebanalności(s. 136-153). Stowarzyszenie Naukowe Przestrzeń i Środowisko.

Wojciechowska, M. i Bigaj, M. (2021). Jak żyć w sieci i nie zwariować? YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=fatf7QhiMbo&ab_channel=DALEJMartynaWojciechowska

Opublikowane
2022-03-25
Jak cytować
Bortliczek, M., & Raszka, R. (2022). Kursy typu MOOC na polskiej platformie edukacyjnej Navoica – perspektywa twórców. Horyzonty Wychowania, 21(57), 141-149. https://doi.org/10.35765/hw.2022.57.14