Cooperation of the School With the Family and the Local Community – Selected Aspects

Słowa kluczowe: współpraca wielopodmiotowa, rodzina – środowisko domowe ucznia, edukacja, uczenie się przez całe życie, modele współpracy

Abstrakt

CEL NAUKOWY: W artykule dokonano opisu uwarunkowań, założeń i korzyści dotyczących procesu współpracy szkoły z rodziną i środowiskiem lokalnym w kontekście wybranych aspektów edukacyjnych.

PROBLEM I METODY BADAWCZE: Postawiono następujące problemy badawcze: w jakim celu szkoła powinna współpracować z rodziną i ze środowiskiem lokalnym oraz jakie są warunki tej współpracy i korzyści. Zastosowano metodę analizy literatury naukowej i analizę danych zastanych.

PROCES WYWODU: Odwołując się do naukowych opracowań, zdefiniowano w sposób opisowy kluczowe dla analizy pojęcia oraz scharakteryzowano znaczenie i warunki współpracy wielopodmiotowej szkoły ze względu na współczesne potrzeby człowieka w kontekście edukacji całożyciowej.

WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Z przeprowadzonych analiz wynika, że szkoła to jedna z naj- ważniejszych instytucji społecznych, która ma promować idee ustawicznego uczenia się i wartość edukacji. Chodzi o edukację na miarę społeczeństwa wiedzy. Jakość edukacji zależy od otwarcia się szkoły na rodzinę i społeczność lokalną. Budowanie kultury współpracy wymaga partnerstwa i zaangażowania wszystkich, działalności opartej na dialogu, wspólnych celach i wartościach oraz obopólnych korzyściach.

WNIOSKI, REKOMENDACJE I APLIKACYJNE ZNACZENIE WPŁYWU BADAŃ: Edukacja nie jest działalnością indywidualną, lecz przedsięwzięciem zbiorowym, a zmiany cywilizacyjne generują nowe wyzwania w tym zakresie, dlatego konieczna jest współpraca wielopodmiotowa szkoły, rodziny i środowiska lokalnego, oparta na identyfikacji zasobów, potrzeb i kapitału społecznego podmiotów, by móc sprostać intelektualnym i moralnym wyzwaniom. Kluczową rolę odgrywają tutaj przywódcy edukacyjni – dyrektor szkoły i nauczyciele.

Bibliografia

Błasiak, A. (2017). Współpraca szkoły i rodziny jako istotny czynnik optymalizacji procesów wychowania i kształcenia najmłodszego pokolenia [Cooperation Between School and Family as an Important Factor in Optimizing the Processes of Upbringing and Educating the Youngest Generation]. Horyzonty Wychowania, 16(38), 11–26. https://doi.org/10.17399/HW.2017.163801

Dorczak, R. (2012). Modele współpracy szkoły z organizacjami w środowisku lokalnym. In G. Mazurkiewicz (Ed), Jakość edukacji. Różnorodne perspektywy (pp. 311–331). Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Hajduk, Ł. (2018). Szkoła w środowisku lokalnym. Pomiędzy networkingiem a alienacją [The school in the local environment. Between networking and alienation]. Hejnał Oświatowy, 11/(177), 7–10.

Kołodziejczyk, J., & Starypan, I. (2012). Cenniejsze niż złoto. Rzecz o promowaniu wartości edukacji, In G. Mazurkiewicz (Ed), Jakość edukacji. Różnorodne perspektywy (pp. 80–93). Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Lulek, B. (2011). Przemiany wzajemnych relacji nauczycieli i rodziców na przestrzeni XX wieku. In B. Szluz, & W. Walc (Ed), Rodzina, szkoła, środowisko lokalne. Współczesne wyzwania (pp. 88–96). Koraw.

Madalińska‑Michalak, J. (2017). Przywództwo dyrektora szkoły a zmiana i uczenie się nauczycieli we wspólnotach praktyków [The headmaster’s leadership in view of change and of teacher learning in communities of practice]. Rocznik Lubuski, 43(1), 217–229.

Mazurkiewicz, G. (2012). Przywództwo edukacyjne: kierunki myślenia o roli dyrektora. In G. Mazurkiewicz (Ed), Jakość edukacji. Różnorodne perspektywy (pp. 389–399). Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Mazurkiewicz, G. (2016). Ewaluacja w edukacji. Dylematy systemu ewaluacji oświaty w Polsce. Zarządzanie Publiczne, 1(33), 17–26. https://doi.org/10.4467/20843968ZP.16.002.4936

Mendel, M. (n.d.). Po co nam rodzice w szkole? [Why do we need parents at school?]. https://tolstoj.eu/wp‑content/uploads/2013/10/3.M.Mendel_Rodzice‑w‑szkole

Mendel, M. (1998). Rodzice i szkoła. Jak współuczestniczyć w edukacji dzieci? [Parents and school. How to coparticipate in children's education?]. Wydawnictwo Adam Marszałek.

Mendel, M. (2000). Partnerstwo rodziny, szkoły i gminy [Family, school and community partnership]. Wydawnictwo Adam Marszałek.

Mendel, M. (2004). Miejsca rodziców w przestrzeni szkoły [Parents' spaces in the school]. In I. Nowosad, & M. Szymański (Ed), Nauczyciele i rodzice: w poszukiwaniu znaczeń i interpretacji współpracy (pp. 185–195). Wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Michalec‑Jękot, S. (2023). Interwencja kryzysowa jako potrzeba współczesności. In K. Wojtanowicz, M. Duda, & J. Bursová (Eds), Interwencja kryzysowa – implikacje badawcze i praktyczne (pp. 45–59). Wydawnictwo „Scriptum”, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Wydawnictwo Naukowe.

Musiał, E. (2019). Współpraca rodziców i nauczycieli czynnikiem warunkującym efektywność pracy szkoły (ze szczególnym uwzględnieniem edukacji wczesnoszkolnej) – perspektywa teoretyczna [The cooperation of parents and teachers is a factor conditioning the effectiveness of schoolwork (with particular emphasis on early education) – theoretical perspective]. Wychowanie w Rodzinie, 21(2), 257–271. https://doi.org/10.34616/wwr.2019.2.257.271

Wojtanowicz, K., Duda, M., & Bursová, J. (2023). Wstęp [Introduction]. In K. Wojtanowicz, M. Duda, & J. Bursová (Eds.), Interwencja kryzysowa – implikacje badawcze i praktyczne (pp. 7–9). Wydawnictwo „Scriptum”, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Wydawnictwo Naukowe.

Wójcik, A. (2016). Obszary współpracy w szkole i środowisku lokalnym w opinii dyrektorów szkół – przegląd dotychczasowych badań [Fields of cooperation at the school and the local community in the opinion of headmasters – a review of existing studies]. Edukacja – Technika – Informatyka, 2(16), 62–69. https://doi.org/10.15584/eti.2016.2.7

Zając, A. (2013). Stan i znaczenie kapitału ludzkiego oraz społecznego w cywilizacji wiedzy [The condition and importance of human and social resources capital in the knowledge civilisation]. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Zalewska‑Bujak, M. (2020). Współpraca nauczycieli z rodzicami uczniów – przez pryzmat nauczycielskich narracji [Teachers’ cooperation with the students’ parents – through the prism of teachers’ narratives]. Kwartalnik Pedagogiczny, 65(2), 154–176. https://doi.org/10.31338/2657-6007.kp.2020-2.9

Opublikowane
2024-06-30
Jak cytować
Błasiak, A., & Michalec-Jękot, S. (2024). Cooperation of the School With the Family and the Local Community – Selected Aspects. Horyzonty Wychowania, 23(66), 37-48. https://doi.org/10.35765/hw.2024.2366.05